USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 15. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.9.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/175/2019 - program 15. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/176/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/177/2019 - platový výměr ředitelky Mateřské školy Kasejovice
 • RM/178/2019 - návrh změny odpisového plánu dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Kasejovice na rok 2019
 • RM/179/2019 - návrh Mateřské školy Kasejovice na vyřazení majetku v operativní evidenci
 • RM/180/2019 - navýšení ceny daru pro občany k významným životním jubileím

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/181/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit odkoupení pozemku parc. č. 1548/1 v k.ú. Kasejovice o výměře 23 m2 do vlastnictví města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/182/2019 - průběh jednání ve věci žádosti p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 657/3 v k.ú. Kladrubce
 • RM/183/2019 - stanovisko p. xxx k návrhu na směnu pozemků v k.ú. Kasejovice (část parc. č. 1153/2 a část parc. č. 1151/1) za účelem bytové výstavby s tím, že rada trvá na svém usnesení č. RM/82/2019 z 30.4.2019
 • RM/184/2019 - stanovisko advokáta JUDr. Miloslava Havleny k dodržování ustanovení nájemní smlouvy na byt v Kladrubcích čp. 49
 • RM/185/2019 - informace právního zástupce města Kasejovice o průběhu soudního jednání ve věci neoprávněného užívání pozemku parc. č. 1770 v k.ú. Kasejovice
 • RM/186/2019 - informace o průběhu stavebních akcí v obci

V Kasejovicích 30.09.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.10.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.10.2019