Usnesení z 15. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 15. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.10.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/217/2015 - program 15. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/218/2015 -  změny v rozpočtu města
 • RM/219/2015 - pronájem části pozemku parc. č. 219/6 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Kasejovice p. ___ za cenu 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/220/2015 -  výpůjčku části pozemku parc. č.1604/5 o výměře cca 72 m2 v k.ú. Kasejovice p. ___ za údržbu na dobu neurčitou a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/221/2015 -  návrh Smlouvy č. 15247104 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Nákup kontejnerů a kompostérů pro město Kasejovice“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/222/2015 -  změnu platových výměrů ředitelky k Mateřské školy Kasejovice a ředitelky Základní školy Kasejovice v souladu s novelou zákona č. 564/2006 Sb., platnou od 1.11.2015
 • RM/223/2015 -  návrh úpravy odpisového plánu drobného hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice na rok 2015
 • RM/224/2015 -  návrh složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města k 31.12.2015
 • RM/225/2015 -  poskytnutí finanční dotace ve výši 14.800 Kč HBC Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací 2015 na práci s mládeží a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/226/2015       -  informace o provedených pracích v rámci stavebních akcí „Rekonstrukce hřbitova v Kasejovicích – chodníky“ a „Zařízení pro volnočasové aktivity - venkovní pergola Kladrubce“ RM/227/2015       -  informace o veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování nabídky „Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Kasejovice“
 • RM/228/2015       - informace o podaných žádostech o dotace

V Kasejovicích 29.10.21015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Eva Chárová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.11.2015