USNESENÍ z 15. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 15. schůze Rady města Kasejovice konané dne 20. března 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 189/2007 pronájem pozemků v k. ú. Újezd u Kasejovic parc. č. 138/6, 138/5, 138/1 a 1303/1 (***) za cenu 700 Kč/rok na dobu pěti let + daň z nemovitosti
 • 190/2007 výpůjčku pozemku č. st. č. 8/2 v k. ú. Polánka (***), bytem Polánka na dobu neurčitou
 • 191/2007 pronájem letního kina (***) za 1 Kč/rok. Město bude nadále zajišťovat údržbu laviček, plátna a sečení trávy v areálu kina.
 • 192/2007 znění smlouvy o pronájem nebytových prostor v domě č. p. 98 s (***)
 • 193/2007 výměnu linolea v pronajímaných nebytových prostorách v domě č. p. 98 za dlažbu
 • 194/2007 znění Mandátní smlouvy na zadání veřejné zakázky – cisternové automobilové stříkačky
 • 195/2007 znění Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a TDI – rekonstrukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích
 • 196/2007 datum 27.března 2008 jednání Zastupitelstva města Kasejovice a program
 • 197/2007 vyřazení počítačů (viz jmenný seznam) z majetku Základní školy Kasejovice
 • 198/2007 výsledky hospodaření Základní školy Kasejovice (zisk 2 893,72 Kč), inventarizaci majetku organizace k 31.12. 2007 a hospodaření s fondy organizace za rok 2007
 • 199/2007 výsledky hospodaření Mateřské školy Kasejovice (6 113,47 zisk Kč), inventarizaci majetku organizace k 31.12. 2007 a hospodaření s fondy organizace za rok 2007

Bere na vědomí:

 • 200/2007 závěrečný účet města za rok 2007
 • 201/2007 1. změny v rozpočtu města v roce 2008
 • 202/2007 dodatek k nájemní smlouvě o pronájem pozemků Agrochovu Kasejovice
 • 203/2007 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nepomucka
 • 204/2007 odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice v r. 2008

Pověřuje:

 • 205/2007 starostku města vyhotovením přehledu pronajímaných pozemků spolu s cenami za pronájem

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 206/2007 závěrečný účet města za rok 2007
 • 207/2007 první změny v rozpočtu města v roce 2008
 • 208/2007 prodej části parcel za radnicí za cenu 80 Kč za 1 m2

V Kasejovicích dne 20.3.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 20.03.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.04.2008