USNESENÍ z 16. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.10.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/187/2019 - program 16. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/188/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/189/2019 - mimořádnou odměnu ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2018/2019
 • RM/190/2019 - přidělení dotace z Programu podpory neziskových organizací 2019, kategorie B – veřejně prospěšné aktivity, Komunitní škole Kasejovice ve výši 4 500 Kč na uspořádání adventního odpoledne 2019 a novoročního pochodu 2020 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/191/2019 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 657/3 a části pozemku parc. č. 657/2 o celkové výměře cca 1 400 m2 v k.ú. Kladrubce za účelem umístění mobilního domu
 • RM/192/2019 - vyhlášení záměru prodeje pozemků v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu – parc. č. 1604/38 o výměře 105 m2 a st. p. č. 761 o výměře 5 m2
 • RM/193/2019 - vyhlášení záměru směny pozemků – část pozemku parc. č. 221/2 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví p. Petra Brejchy za pozemek parc. č. 1770 o výměře 48 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví města Kasejovice s tím, že případný rozdíl výměry bude finančně vypořádán

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/194/2019 - návrh společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. na směnu pozemků – ideální polovinu části parc. č. 1548/3 o výměře 110 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. za pozemek parc. č. st. 586 o výměře 135 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví města Kasejovice s úhradou rozdílu výměry
 • RM/195/2019 - výpověď České spořitelny Smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Městského úřadu v Kasejovicích pronajatých za účelem provozování bankomatu a doporučuje oslovit další banky s nabídkou možnosti umístění bankomatu
 • RM/196/2019 - vyjádření Policie ČR k žádosti města o vyřešení dopravní situace v nebezpečném úseku silnice č. I/20 v Kasejovicích u bývalé cihelny a doporučuje požádat o umístění informativní dopravní značky s nižší doporučenou rychlostí
 • RM/197/2019 - žádost o prodej části pozemku parc. č. 657/3 v k.ú. Kladrubce
 • RM/198/2019 - obsah návrhu rozpočtu města na rok 2020
 • RM/199/2019 - průběh jednání s nájemcem bytu čp. 49 v Kladrubcích
 • RM/200/2019 - informace o průběhu stavebních akcí v obci

V Kasejovicích 30.10.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.11.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.11.2019