Usnesení z 16. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 16. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 16.11.2015 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/229/2015 - program 16. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/230/2015 - mimořádnou odměnu pro ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2014/2015
 • RM/231/2015 -  odkoupení pozemku parc. č. 933/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení RM/232/2015 -  odkoupení pozemku parc. č. 1659/3 o výměře 490 m2 v k.ú. Kasejovice a pozemku parc. č. 1659/4 o výměře 548 m2 v k.ú. Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
 • RM/233/2015 -  nabídku firmy Strabag, a.s. na opravu komunikace Řesanice – Nezdřev za cenu 486 tis. Kč (bez DPH)
 • RM/234/2015 -  vypovězení pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města Kasejovice s pojišťovnou Kooperativa k 1.1.2016 a na základě výsledku veřejné zakázky schvaluje uzavření nové smlouvy s pojišťovnou UNIQA od 1.1.2016
 • RM/235/2015 -  žádost p. ___ o přidělení bytu v domě čp. 11 v Řesanicích RM/236/2015 -  žádost p. ___ o povolení připojení domu čp. 294 v Kasejovicích k veřejnému vodovodnímu řadu

SOUHLASÍ:

 • RM/237/2015 -  s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
 • RM/238/2015 -  s rozpočtovým výhledem města Kasejovice na období 2017 – 2019 a doporu- čuje zastupitelstvu ke schválení
 • RM/239/2015  -  s konáním výstavy drobného zvířectva ve dnech 28. – 29.11.2015 v areálu Českého svazu chovatelů v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/240/2015 -  výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2014/2015

STANOVUJE:

 • RM/241/2015 -  termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.12.2015 s hlavními body programu: schválení rozpočtu města na rok 2016, rozpočtový výhled na období 2017 – 2019, koupě a prodej pozemků

V Kasejovicích 16.11.21015

MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 16.11.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.12.2015