USNESENÍ z 17. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 17. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.11.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/201/2019 - program 17. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/202/2019 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení dlouhodobého drobného majetku z operativní evidence
 • RM/203/2019 - čerpání investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 21 674 Kč na opravu konvektomatu ve školní jídelně
 • RM/204/2019 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1779 v k.ú. Kasejovice za účelem umístění šachty na přívod vody
 • RM/205/2019 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu – parc. č. 229/8 o výměře 2 m2 ve vlastnictví pp. Jiřího Švagra, Jany Egerové a Romany Zlámalové za část pozemku parc. č. 229/4 o výměře 26 m2 ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/206/2019 - záměru směny pozemků v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu – parc. č. 1547/26 o výměře 10 m2 ve vlastnictví firmy P&V Elektronic, s.r.o. za pozemek parc. č. 1547/27 o výměře 4 m2 ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/207/2019 - změny v rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/208/2019 - s přijetím finančních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 34 500 Kč na potřeby školy a školní družiny a s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 6 000 Kč na nákup vybavení a hraček
 • RM/209/2019 - s návrhem složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2019
 • RM/210/2019 - s cenovou nabídkou firmy AKVOPRO s.r.o. na zpracování projektové dokumentace zakázky „Intenzifikace čistírny odpadních vod Kasejovice“ ve výši 120 395 Kč včetně DPH

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/211/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2020
 • RM/212/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení rozpočtový výhled města Kasejovice na období 2021 – 2023
 • RM/213/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit znění obecně závazných vyhlášek města Kasejovice s platností od 1.1.2020
 • RM/214/2019 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit odkoupení ideální poloviny pozemku parc. č. 1548/3 o výměře 110 m2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.

NESOUHLASÍ:

 • RM/215/2019 - s poskytnutím finančního příspěvku do veřejné sbírky vyhlášené Karlovarským krajem na pomoc zadlužené obci Bublava
 • RM/216/2019 - s pronájmem společensko-kulturního centra v Kasejovicích k soukromým účelům v souladu s kolaudačním rozhodnutím a stavebním povolením

DOPORUČUJE:

 • RM/217/2019 - požádat společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o. o prodloužení platnosti současné smlouvy o zajištění veřejného osvětlení o 1 rok

STANOVUJE:

 • RM/218/2019 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 12.12.2019 v 17 hod. v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: návrh rozpočtu města na rok 2020, rozpočtový výhled na období 2021 – 2023, návrh plánu finančních kontrol na rok 2020, schválení obecně závazných vyhlášek, prodej, směna a koupě pozemků, změny č. 2 územního plánu Kasejovice a další

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/219/2019 - informace ředitelek škol o provozních záležitostech mateřské a základní školy v Kasejovicích

V Kasejovicích 26.11.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.12.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.12.2019