USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 18. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.12.2019 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/220/2019 - program 18. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/221/2019 - návrh rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na rok 2020
 • RM/222/2019 - návrh rozpočtu Základní školy Kasejovice na rok 2020
 • RM/223/2019 - návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Kasejovice na období 2021 – 2022
 • RM/224/2019 - návrh rozpočtového výhledu Základní školy Kasejovice na období 2021 – 2022
 • RM/225/2019 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice
 • RM/226/2019 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Základní školy Kasejovice
 • RM/227/2019 - nové platové výměry pro ředitelky Základní a Mateřské školy v Kasejovicích v souladu s nařízením vlády s účinností od 1.1.2020
 • RM/228/2019 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1604/6 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/229/2019 - vyhlášení záměru výpůjčky nebytového prostoru v budově Městského úřadu v Kasejovicích čp. 98 dle vyznačení v katastrální mapě za účelem umístění peněžního bankomatu
 • RM/230/2019 - dodatky č. 94 – 98 ke smlouvě uzavřené s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/231/2019 - kupní cenu 7 000 Kč za stavbu bývalé vodárny u nádraží na parc. č. st. 402 v k.ú. Kasejovice včetně pozemku parc. č. st. 402 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu Správy železniční dopravní cesty, s.p.

SOUHLASÍ:

 • RM/232/2019 - s prováděním geologických prací na pozemcích města Kasejovice za účelem provedení geotechnického průzkumu v trase projektované komunikace obchvatu silnice I/20 Kasejovice
 • RM/233/2019 - s provedením rekonstrukce části sítě nízkého napětí v ulici u nádraží v Kasejovicích společností ČEZ Distribuce, a.s.

NESCHVALUJE:

 • RM/234/2019 - žádost p. xxx o přidělení bezbariérového bytu vzhledem k tomu, že město Kasejovice nemá tyto byty k dispozici

STANOVUJE:

 • RM/235/2019 - cenu za pronájem stavební buňky na 252 Kč/měs.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/236/2019 - možnost vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitelů škol po uplynutí šestiletého období
 • RM/237/2019 - kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2020

V Kasejovicích 30.12.2019

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.01.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.01.2020