Usnesení z 18. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.12.2015 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/244/2015 - program 18. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/245/2015 - změny v rozpočtu města
 • RM/246/2015 - žádost Mateřské školy Kasejovice o schválení čerpáni investičního fondu ve výši 20 812 Kč na financování návrhu instalace termostatické regulace hydraulického vyrovnání otopného systému
 • RM/247/2015 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice
 • RM/248/2015 - zvýšení rozpočtu Mateřské školy Kasejovice o 70 000 Kč na provozní výdaje
 • RM/249/2015 - nákup 16 ks kancelářských židlí pro Základní školu Kasejovice v celkové částce 36 668 Kč
 • RM/250/2015 - inventarizační komisi pro povedení inventur majetku Základní školy Kasejovice
 • RM/251/2015 - nákup krbových kamen do kulturního zařízení v Řesanicích
 • RM/252/2015 - žádost Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s., o povolení osazení plastového pilíře pro umístění elektroměru na parcele č. 1459 v k.ú. Chloumek

SOUHLASÍ:

 • RM/253/2015 - s přijetím peněžních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 22 500 Kč na nákup knih, učebních pomůcek, vybavení a hraček
 • RM/254/2015 - s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 2 500 Kč na nákup knih a učebních pomůcek
 • RM/255/2015 - s užitím znaku města Kasejovice pro vědeckou publikaci Klíč ke znakům měst České republiky
 • RM/256/2015 - s podáním žádostí o dotace na opravu bývalého špýcharu v Kasejovicích, na opravu komunikace Řesanice – Kotouň, na rekonstrukci čistírny odpadních vod a výstavbu kanalizace v ulicích Chloumecká a U trati

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/257/2015 - žádost p. ___ pronájem bytu v Řesanicích čp. 11
 • RM/258/2015 - žádost p. ___ odkoupení části pozemku parc. č. st. 8/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/259/2015 - žádost firmy Peripolar, s.r.o. Plzeň o odkoupení pozemku parc. č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/260/2015 - žádost p. ___ o směnu částí pozemků v k.ú. Řesanice – p.č. 99 PK o výměře 34 m2 a st. p. č. 48 o výměře 7 m2 za části pozemků města p.č. 1212/1 PK o výměře 183 m2
 • RM/261/2015 - žádost p. ___ o odprodej stavby umístěné na pozemku parc. č. 6/2 v k.ú. Podhůří
 • RM/262/2015 - dopis p. ___ ohledně zásobování pitnou vodou a pověřuje paní starostku k odpovědi

V Kasejovicích 28.12.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.01.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.01.2016