Usnesení z 18. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 18. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 11. února 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 9/2004 termíny schůze zastupitelstva obce na 18. 3. 2004.
 • 10/2004 termín splatnosti kupní ceny areálu bývalého Šumavanu a to do 29. 2. 2004 v minimální výši zálohy 3 mil Kč.
 • 11/2004 nákup dětské průlezky na hřiště MŠ Kasejovice v hodnotě 25 000 Kč.

Bere na vědomí :

 • 12/2004 program schůze zastupitelstva obce.
 • 13/2004 informace z obce.

Pověřuje:

 • 14/2004 starostku obce projednat předběžný návrh podmínek nájemní smlouvy s p. (***) a to pronájem do konce volebního období, s 3 měsíční výpovědní lhůtou a se stávajícím nájemným v případě, že pan (***) bude Obci Kasejovice nápomocen při vybavování nově zrekonstruovaných učeben v základní škole.
 • 15/2004 paní starostku oslovit p. (***) ohledně dodržení 15 min doby dojezdu RZS do Kasejovic a okolí a poukázat přitom na všechny naše písemné žádosti, které ve většině případech zůstaly bez odezvy a zároveň žádat okamžitou nápravu.
 • 16/2004 paní starostku podáním stížnosti u KÚ Plzeňského kraje ohledně nedostačující pomoci při přijetí našich občanů do nemocnic v kraji.
 • 17/2004 paní starostku jednat s p. (***) z fi Filmák ohledně dalšího provozu letního kina a popřípadě nabídnout údržbu letního kina z prostředků obce.

Souhlasí:

 • 18/2004 vyhlásit záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 98.
 • 19/2004 souhlasí se stávajícím rozsahem ordinačních hodin LSPP Nepomuk, kdy provoz je hrazen Krajským úřadem Plzeňského kraje.
 • 20/2004 s aktualizací smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace z 12. 1. 1995.

Ukládá:

 • 21/2004 paní starostce obnovit jednání se současnými nájemci areálu bývalého Šumavanu v případě, že p. (***) nedodrží termín splatnost kupní ceny tj. 29. 2. 2004.

Vyvěšeno na úřední desku: 11.02.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.02.2004