Usnesení z 19. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 19. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.1.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2016 program 19. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2016 změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/3/2016 hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2015, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2015, inventarizaci majetku k 31.12.2015, dokladovou inventarizaci k 31.12.2015, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2015 a hospodaření s fondy za rok 2015
 • RM/4/2016 návrh Mateřské školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2016
 • RM/5/2016 odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2016
 • RM/6/2016 žádost Mateřské školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2015 do fondů
 • RM/7/2016 hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2015, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2015, inventarizaci majetku k 31.12.2015, dokladovou inventarizaci k 31.12.2015, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2015 a hospodaření s fondy za rok 2015
 • RM/8/2016 návrh Základní školy Kasejovice na čerpání příspěvku na provoz v roce 2016
 • RM/9/2016 odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2016
 • RM/10/2016 žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2015 do fondů
 • RM/11/2016 dodatky ke smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/12/2016 Program podpory neziskových organizací na rok 2016
 • RM/13/2016 vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/14/2016 vyhlášení záměru pronájmu domu čp. 15 v Kladrubcích
 • RM/15/2016 vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Řesanice – dle GP p. č. 99/2 o výměře 41 m2 za pozemky města dle GP p.č. 1212/42 o výměře 130 m2 a st.p.č. 123 o výměře 53 m2
 • RM/16/2016 Dohodu vlastníka a provozovatele vodohospodářské infrastruktury sloužící pro veřejnou potřebu o výši přiměřeného zisku z vodného a stočného a jejich vzájemných právech a povinnostech mezi městem Kasejovice a společností Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/17/2016 zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“

SOUHLASÍ:

 • RM/18/2016 s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Chloumek na adrese Chloumek čp. 9 na parcele st. p. č. 46 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/19/2016 s finanční podporou ve výši cca 50 000 Kč na pořádání akce Sraz rodáků obce Polánka dne 23.7.2016
 • RM/20/2016 s použitím přeplatku ve výši 2 174 Kč z úhrady nákladů za poskytované sociální služby Domovem Petra Mačkov p. ___ na její osobní potřeby
 • RM/21/2016 s podáním projektových žádostí Základní školy Kasejovice do dotačních programů Plzeňského kraje Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2016 a Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2016

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/22/2016 žádost firmy PERIPOLAR, s.r.o. Plzeň o odkoupení pozemku parc. č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice a pověřuje paní starostku k jednání
 • RM/23/2016 stanovisko p. ___ k pronájmu bytu v Řesanicích čp. 11
 • RM/24/2016 sdělení p. ___ k pronájmu půdního prostoru nad vodárnou v Řesanicích
 • RM/25/2016 vyčíslení úspor za spotřebu plynu v budovách základní školy, mateřské školy a města Kasejovice v následujícím období od dodavatele Pražská plynárenská, a.s.

POVĚŘUJE:

 • RM/26/2016 pana Karla Fialu, člena Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu zákona o matrikách a stanovuje, že při významných příležitostech a občanských obřadech může užívat závěsný odznak s velkým státním znakem

V Kasejovicích 27.1.2016

Ing. Marie Čápová, starostka

MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 03.02.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2016