USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.11.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/19/2018 - program 2. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/20/2018 - inventarizační komise pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice a Základní školy Kasejovice
 • RM/21/2018 - odměnu pro ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2017/2018
 • RM/22/2018 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 505/66 o výměře 267 m2 v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu (pozemek oddělen od pozemku parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice)
 • RM/23/2018 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1549/6 o výměře 154 m2 v k.ú. Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/24/2018 - s přijetím finančních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 56 500 Kč na potřeby školy a školní družiny a s přijetím finančních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 30 000 Kč na nákup vybavení a hraček
 • RM/25/2018 - s návrhem Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného majetku a s návrhem Mateřské školy Kasejovice na vyřazení majetku v operativní evidenci
 • RM/26/2018 - se změnou platového výměru ředitelky Základní školy Kasejovice
 • RM/27/2018 - s návrhem složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2018

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/28/2018 - výroční zprávy Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2017/2018
 • RM/29/2018 - žádost Základní školy Kasejovice o schválení nákupu fotbalových branek a doporučuje za tímto účelem prověřit možnost získání dotace z programu Plzeňského kraje Bezpečné branky
 • RM/30/2018 - žádost ČEZ Distribuce, a.s. o prodej části pozemku parc. č. 1166/15 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem umístění distribuční trafostanice
 • RM/31/2018 - žádost p. xxx o prodej parc. č. 1153/2, 1153/3 a 1151/2 v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domu
 • RM/32/2018 - žádost p. xxx o koupi části pozemku parc. č. 659/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

DOPORUČUJE:

 • RM/33/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2019
 • RM/34/2018 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení rozpočtový výhled města Kasejovice na období 2020 – 2022

STANOVUJE:

 • RM/35/2018 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 18.12.2018 v 17 hod. v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: návrh rozpočtu města na rok 2019 a rozpočtový výhled na období 2020 – 2022, pověření rady města k provádění rozpočtových změn, návrh plánu finančních kontrol na rok 2019, informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok 2018 a o očekávaném plnění rozpočtu roku 2018, prodej pozemků, nabídka daru Církve československé husitské městu - pozemek st.p.č. 10 v k.ú. Kasejovice včetně objektu kostela

V Kasejovicích 27.11.2018

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.12.2018