USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 2. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.12.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/27/2014 - program 2. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/28/2014 - změny v rozpočtu města
 • RM/29/2014 - ukončení smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 797/1 a 846/2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic s p. Jiřím Žáčkem na jeho žádost
 • RM/30/2014 - přidělení městského bytu ve zdravotním středisku v Kasejovicích od 1.1.2015 praktickému lékaři MUDr. Jaroslavu Mackovičovi

SOUHLASÍ:

 • RM/31/2014 - s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na úseku zápisu údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s obcí Nezdřev
 • RM/32/2014 - s předáním žádosti o umožnění splátkového kalendáře na platbu dlužné částky za užívání městského bytu správci bytového hospodářství s doporučením úhrady do šesti měsíců

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/33/2014 - informaci o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí Nezdřev a městem Nepomuk
 • RM/34/2014 - informaci o průběhu jednání se starosty obcí Mladý Smolivec, Hradiště, Životice, Oselce a Nezdřev ve věci úhrady služeb poskytovaných městem Kasejovice
 • RM/35/2014 - žádost manželů Nyiriových o pokácení vzrostlých stromů v parku u školy ohrožujících jejich dům
 • RM/36/2014 - informaci o zhodnocení finančních prostředků na účtech
 • RM/37/2014 - informaci o probíhajícím jednání s firmou EGF Energy, s.r.o. Sušice ve věci užívání pozemků v k.ú. Kasejovice
 • RM/38/2014 - průběh jednání ve věci žaloby ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Kasejovice ve věci určení vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemkům pod silnicí č. I/20
 • RM/39/2014 - nabídku firmy Energy Consulting Service, s.r.o. České Budějovice na zpracování průkazu energetické náročnosti budov ve vlastnictví města Kasejovice

V Kasejovicích 29.12.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 05.01.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.01.2015