USNESENÍ z 20. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 20. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.2.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/16/2020 - program 20. jednání Rady města Kasejovice

SOUHLASÍ:

  • RM/17/2020 - s odkoupení lesních pozemků parc. č. 60, parc. č. 54/2 a parc. č. 53 o celkové výměře 5 492 m2
  • RM/18/2020 - s odkoupením staršího stomatologického křesla do zubní ordinace v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/19/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
  • RM/20/2020 - informace z jednání s ČEZ Energetické služby, s.r.o. o smluvních podmínkách provozování veřejného osvětlení a doporučuje pokračovat v jednání za účelem výhodnějších podmínek pro město
  • RM/21/2020 - možnost vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitelů škol po uplynutí šestiletého období
  • RM/22/2020 - informace paní starostky o odkoupení pozemků pod komunikacemi Plzeňským krajem od společnosti SEPA CREDIT, s.r.o., o zveřejnění dotačního programu „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020“, o podání žádosti o dotaci na MZe ČR na výstavbu kanalizačních řadů v ulici Chloumecká a U trati a na část intenzifikace čistírny odpadních vod v Kasejovicích a o dalším převodu finančních prostředků z Komerční banky na účet u UniCredit Bank při zvýšení úrokové sazby na 1,7%

STANOVUJE:

  • RM/23/2020 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 12.3.2020 v 18 hod. v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: žádost xxx o prodej části pozemku parc. č. 1604/6 v k.ú. Kasejovice, nabídka xxx na odkoupení lesních pozemků v k.ú. Přebudov, návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje, zřízení pivovarského muzea v bývalém špýcharu, převod finančních prostředků u bank, udělení čestného občanství americkému veteránovi

V Kasejovicích 26.02.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 05.03.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.03.2020