Usnesení z 20. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 20. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 21. dubna 2004.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 29/2004 žádost Mateřské školy Kasejovice ohledně nevydaných obědů ve školní jídelně.
 • 30/2004 nabídku Úřadu práce Plzeň-jih o spolupráci při zřizování volných pracovních míst formou veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané občany Kasejovic evidované u Úřadu práce Plzeň-jih.
 • 31/2004 žádost manželů (***) ohledně poplatku za svoz odpadu.
 • 32/2004 žádost Dětského domova Nepomuk o sponzorský dar pro „ rodinnou skupinu“ žijící v Oselcích.
 • 33/2004 cenovou nabídku firmy VATEX na bezdrátový rozhlas v obci.
 • 34/2004 návrh oslav k otevření víceúčelového hřiště, zahájení stavby školy a vstupu do EU.
 • 35/2004 žádost JSDH Kasejovice o navýšení rozpočtu pro požární ochranu v Kasejovicích.
 • 36/2004 stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje ke stížnosti obce ke spádovosti občanů do nemocnic a zajištění 15 minutové doby dojezdu.
 • 37/2004 oznámení Sboru dobrovolných hasičů Řesanice o recesním průvodu v obci dne 1. května 2004.
 • 38/2004 zprávu Ministerstva zemědělství ohledně akce „Vodovod Újezd u Kasejovic“.
 • 39/2004 informaci starostky obce o plánovaném jednání s panem (***) ohledně areálu bývalého Šumavanu.
 • 40/2004 návrh smlouvy a. s. RadioMobil o uložení přívodního elektro-napájecího kabelu jako přípojky na veřejnou rozvodnou síť pro provoz základnové stanice systému BTS – GSM sítě Paegas na pozemcích Obce Kasejovice.
 • 41/2004 žádost o dotaci ze strukturálních fondů na projektovou dokumentaci.
 • 61/2004 žádost paní (***) o povolení masážních služeb v DPS Kasejovice.

Schvaluje:

 • 42/2004 návrh čerpáním příspěvku na provoz v příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole Kasejovice pro rok 2004.
 • 43/2004 rozdělení zlepšeného hospodářského tj. zisku v příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole Kasejovice dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a to 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu.
 • 44/2004 kritéria pro přímou podporu neziskových organizacích při práci s mládeží a veřejně prospěšných aktivitách v obci Kasejovice a okolních obcích i pro rok 2004.

Souhlasí:

 • 45/2004 s rozborem hospodaření v příspěvkových organizacích Mateřské a Základní škole Kasejovice za rok 2003.
 • 46/2004 s žádostí Junáka Plzeň 23 odd. SEVERKA o pořádání skautského tábora na „Maškojc louce“ u Přebudova v době od 3. do 24. 7. 2004.
 • 47/2004 s navýšením poplatku za uveřejňování inzerátů pro podnikatele a to 1/8 stránky za 200 Kč a 1 stránky za 400 Kč.
 • 48/2004 s mandátní smlouvou a s výkonem stavebního dozoru na stavbě rekonstrukce školy paní Vochovou.
 • 49/2004 s návrhem Smlouvy ohledně opravy místní komunikace Polánka – Kasejovice mezi a. s. Strabag a Obcí Kasejovice.

Stanovuje:

 • 50/2004 stanovila následující členy komise pro posuzování nabídek při výběrovém řízení na akci „Přístavba a rekonstrukce školy“ paní (***) a náhradníky (***).
 • 51/2004 termín pro odevzdání výroční zprávy o hospodaření Mateřské a Základní školy Kasejovice za rok 2003 do 15. května 2004 zřizovateli.

Nesouhlasí:

 • 52/2004 s návrhem ZČE o nájmu nebo odprodeji veřejného osvětlení v obci Kasejovice.

Pověřuje:

 • 53/2004 starostku obce zjistit ze strany obce možnosti nejlépe využitelného věcného daru pro „rodinnou skupinu“ žijící v Oselcích.
 • 54/2004 starostku obce konkretizovat datum oslavy k otevření víceúčelového hřiště a zahájení stavby školy s ohledem na možnost účasti pozvaných hostů a dále zorganizovat ve spolupráci se Základní školou Kasejovice oslavu ke vstupu do EU dne 30. dubna 2004.
 • 55/2004 starostku obce jednáním s firmami Pressol a MAJOMÓDA o navýšení nájemného s platností od 1. 5. 2004.
 • 56/2004 starostku obce dalším jednáním se ZČE za získání výhodnějších podmínek ohledně veřejného osvětlení pro naši obec.
 • 57/2004 pověřuje starostku obce jednat s a. s. RadioMobil o výhodnějších podmínkách smlouvy a navrhnout akciové společnosti uložení přívodního kabele za částku 50 000 Kč.

Ukládá:

 • 58/2004 starostce obce nabídnou Úřadu práce Plzeň-jih cca 10 pracovních míst pro nezaměstnané občany Kasejovic na zajištění veřejně prospěšných prací v obci Kasejovice a okolních obcí.
 • 59/2004 starostce obce prověřit možnost úhrady jednoho poplatku za svoz odpadu v případě občana, jenž vlastní dva domy a to v souladu se zákonem a vyhláškou obce.

Navrhuje:

 • 60/2004 uveřejnit v Kasejovických novinách anketu ohledně zájmu občanů o zachování místního rozhlasu a o případném zavedení kabelové televize.

Vyvěšeno na úřední desku: 21.04.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.05.2004