Usnesení z 21. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 21. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.2.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/29/2016 – program 21. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/30/2016 – změny v rozpočtu města
 • RM/31/2016 – vyhlášení záměru prodeje pozemku dle GP p. č. 503/1 o výměře 789 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/32/2016 – pronájem pozemku p.č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú. Kladrubce Myslivec-kému spolku Životice za nájemné 1 000 Kč/rok

SOUHLASÍ:

 • RM/33/2016 – s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na adrese Kladrubce čp. 49

NESCHVALUJE:

 • RM/34/2016 – pronájem půdního prostoru nad vodárnou v Řesanicích čp. 31 k bytovým účelům

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/35/2016 – žádost p. ___ o pronájem místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
 • RM/36/2016 – stanovisko p. Stanislava Levého, jednatele společnosti Agro Bouček, s.r.o., k žádosti o odprodej pozemku parc. č. 1581/2 o výměře 345 m2 v k.p. Kasejovice a doporučuje zachovat současný stav
 • RM/37/2016 – žádost p. ___ o odprodej částí pozemků parc. č. 507/8, 483/4 a 483/28 v k.ú. Kasejovice o celkové výměře 138 m2 a doporučuje zachovat současný stav
 • RM/38/2016 – sdělení Mysliveckého spolku Životice o tom, že nemá zájem o pronájem přízemní místnosti v domě čp. 15 v Kladrubcích
 • RM/39/2016 – žádost Mysliveckého spolku Životice o podporu
 • RM/40/2016 – žádost Mysliveckého spolku Životice o vyřešení o vyřešení vlastnictví pozemků pod stavbou skladu v k.ú. Kladrubce umístěné na pozemcích st.p.č. 76/2 a st.p.č. 76/1
 • RM/41/2016 – žádost p. Jana Ciny o poskytnutí finančního příspěvku na činnost okrsku SDH Kasejovice a souhlasí se zachováním finanční podpory hasičů na současné úrovni
 • RM/42/2016 – informaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. o kalkulaci cen pro vodné a stočné za rok 2015 a 2016 s tím, že ceny se pro rok 2016 nemění
 • RM/43/2016 – informaci o vymáhání dlužné částky na nájemném za užívání bytu
 • RM/44/2016 – žádost Ing. Tomáše Lorence o udělení souhlasu s provedením managementu (ruční kosení, úklid vzniklé biomasy a její odvoz) za účelem podpory lokálních populací ohrožených druhů rostlin na pozemku p.č. 405/1 v k.ú. Nová Ves u Horažďovic v letech 2016 – 2018
 • RM/45/2016 – vyjádření ___ k pronájmu bytu v Řesanicích 11
 • RM/46/2016 – žádost o zakoupení stolů a židlí do klubovny v Polánce
 • RM/47/2016 – vytvoření pěti pracovních míst pro veřejně prospěšné práce
 • RM/48/2016 – zrušení žádosti o pronájem nebytových prostor v bývalé prodejně v Polánce

DOPORUČUJE:

 • RM/49/2016 zastupitelstvu ke schválení směnu pozemků v k.ú. Řesanice – pozemek p. č. 99/2 o výměře 41 m2 za pozemky města dle GP p.č. 1212/42 o výměře 130 m2a st.p.č. 123 o výměře 53 m2
 • RM/50/2016 – zastupitelstvu ke schválení bezúplatný převod, směnu nebo odkoupení pozemků v k.ú. Kasejovice p.č. 495/2 o výměře 638 m2, 224/4 o výměře 74 m2, p.č. 225/1 o výměře 910 m2 a p.č. 503/5 o výměře 2 300 m2 a pozemků v k.ú. Kladrubce p.č. 471/10 o výměře 375 m2 a 471/11 o výměře 181 m2 od Státního pozemkového úřadu na město Kasejovice
 • RM/51/2016 – zastupitelstvu ke schválení nabídku ___ k odprodeji pozemku p.č. 1659/4 o výměře 548 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 60 Kč/m2

STANOVUJE:

 • RM/52/2016 – termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.3.2016 s hlavními body programu: dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, směna pozemků v Řesanicích, odprodej pozemků v Kasejovicích

V Kasejovicích 29.2.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.03.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.03.2016