Usnesení z 21. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 21. schůze Rady obce Kasejovice konanédne 14. května 2004.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

  • 62/2004 výroční zprávy o hospodaření v roce 2003 a výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizacích Základní a Mateřské školy v Kasejovicích.
  • 63/2004 žádost (***) o odkoupení betonových panelů uskladněných u tělocvičny.
  • 64/2004 změnu odměn uvolněných členů Zastupitelstva obce Kasejovice v souvislosti s nařízením vlády č.337/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva.
  • 65/2004 dvě varianty projektu stavby veřejného osvětlení podél I/20 zpracované projektantem a dopis Polikliniky Nepomuk o poskytovaných službách občanům Kasejovic.

Schvaluje:

  • 66/2004 smlouvu na zhotovení stavby „Přístavba a půdní vestavba ZŠ v Kasejovicích“ s firmou Jihospol, Jihočeská obchodní a stavební společnost, a. s. Písecká 893, Strakonice.
  • 67/2004 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
  • 68/2004 záměr pronájmu pozemků č. 1166 o výměře 9.427 m2 a č. 1167 o výměře 5.233 m2 v k. ú. Kasejovice.

Souhlasí:

  • 69/2004 s termínem a místem příští schůze zastupitelstva obce a to 17. 6. 2004 v Chloumku od 20.00 h.

Neschvaluje:

  • 69/2004 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.

Doporučuje:

  • 70/2004 uveřejnit dopis Polikliniky Nepomuk o službách poskytovaných občanům Kasejovic v Kasejovických novinách.

Vyvěšeno na úřední desku: 14.05.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.05.2004