Usnesení z 22. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 22. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.3.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/53/2016 – program 22. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/54/2016 – změny v rozpočtu města
  • RM/55/2016 – přidělení zakázky „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě“, II. část (zpracování generelu náměstí) autorizované projektantce Bc. Janě Kadlecové, Dis., Druztová 180 s nejnižší nabídkovou cenou 48 000 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k jejímu podpisu
  • RM/56/2016 – návrh smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 657/2 o výměře 11 100 m2 v k.ú. Kladrubce Mysliveckému spolku „Smrčina“ Životice za nájemné 1 000 Kč/rok a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
  • RM/57/2016 – poskytnutí finanční dotace ve výši 10 600 Kč Římskokatolické farnosti Kasejovice z Programu podpory neziskových organizací na rok 2016, kategorie A – Podpora práce s dětmi a mládeží na projekt „Katechismus kreativním způsobem“ a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/58/2016 – žádost paní Jany Schneebergerové, bytem Praha, o udělení souhlasu s výstavbou komunitního domu pro seniory
  • RM/59/2016 – vyjádření firmy Peripolar, s.r.o. Plzeň k záměru využití pozemků v k.ú. Kasejovice – st. parc. č. 135 a parc. č. 93/1
  • RM/60/2016 – informaci o vzájemné dohodě obyvatel domu s pečovatelskou službou o výměně bytů

POVĚŘUJE:

  • RM/61/2016 pana místostarostu k zajištění květinové výzdoby města

V Kasejovicích 30.3.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.03.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.04.2016