Usnesení z 22.schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 22.schůze Rady obce Kasejovice konané dne 11. června 2004.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 71/2004 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kasejovice za rok 2003.
 • 72/2004 závěrečný účet obce Kasejovice za rok 2003.
 • 73/2004 žádost a. s. T-Mobile Czech republic o souhlas realizace přípojky na pozemcích obce.
 • 74/2004 žádost pana (***) o odkoupení bývalé autobusové garáže v Kladrubcích.
 • 75/2004 žádost pana (***) o odkoupení části pozemku před jeho domem v Řesanicích.
 • 76/2004 žádost Českých drah o souhlas k uložení sdělovacího kabelu v rámci stavby „Povrchová úprava silnice I/20 Losiná – hr. okresu Strakonice.
 • 77/2004 žádost manželů (***) o odkoupení části pozemků za jejich domy v k. ú. Kasejovice v Chloumecké ulici.
 • 78/2004 žádost MěÚ Nepomuk o úhradu části nákladů za žáky z Kladrubec.
 • 79/2004 zprávu společnosti Filmák – Uhlíř o ukončení provozu kina v Kasejovicích.
 • 80/2004 informace společnosti Čevit – GT s. r. o. ohledně odprodeje bývalého areálu Šumavan.
 • 81/2004 zprávu o přijetí nezaměstnaných občanů Kasejovic na veřejně prospěšné práce.
 • 82/2004 zprávu o fondech EU, PHARE 2003 a LEADER ČR.
 • 83/2004 starostky o účasti na valné hromadě Kanalizací a vodovodů Starý Plzenec.

Schvaluje:

 • 84/2004 výroční zprávy o hospodaření příspěvkových organizací Mateřské a Základní školy Kasejovice za rok 2003.
 • 85/2004 odměny ředitelkám Základní a Mateřské školy Kasejovice za výsledky hospodaření v roce 2003.
 • 86/2004 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro jeho matku (***) na dobu určitou a to na dobu 2 let.
 • 87/2004 žádost ČČK Kasejovice o příspěvek na kulturní akce pro děti a ostatní činnost ve výši 3 000 Kč s tím, že částka 2 000 Kč bude doložena účtenkami.

Souhlasí:

 • 88/2004 předložit zastupitelstvu obce návrh ceny za byty v domě č. p. 360 a to 5 000 Kč za 1 m2 za bytové prostory včetně garáže.
 • 89/2004 předložit zastupitelstvu obce návrh ceny za provedení výkopu a. s. T-Mobile Czech republic na pozemcích obce v délce 8 m za 6 000 Kč.
 • 90/2004 předložit zastupitelstvu obce návrh ceny za odprodej pozemků v k .ú. Kasejovice manželům (***) ve výši 50 Kč za 1 m2 s tím, že veškeré výdaje spojené se zaměřením pozemků uhradí kupující.
 • 91/2004 s tím, aby demontáží vyřazených el. spotřebičů v budově základní školy a rozhodnutím o jejich dalším využití byla pověřena JSDH Kasejovice.

Navrhuje:

 • 92/2004 požádat o vyjádření ke kupní ceně autobusové garáže v Kladrubcích p. (***) a k odprodeji výše uvedeného objektu osadní výbor obce Kladrubce.
 • 93/2004 ve věci odprodeje části pozemku před domem p. (***) přihlédnout k vyjádření zastupitelů obce a občanů Řesanic.
 • 94/2004 ve věci doplnění prken ke spodní části pletiva u víceúčelového hřiště jednat se zástupci školy a TJ Sokol Kasejovice a popřípadě požádat TJ Sokol o spolupráci.

Pověřuje:

 • 95/2004 JSDH uskladněním odstraněných oken a v případě zájmu ze strany občanů i dalším prodejem za cenu 20 Kč za jedno okno.
 • 96/2004 starostku obce a radního pana Viktoru dalším jednáním se současnými nájemci areálu Šumavan o případném odprodeji.
 • 97/2004 radního pana Viktoru vyhodnocením situace ohledně padající zeminy na novou vozovku u zahrady školy a výběrem vhodného materiálu pro zpevnění svahu.

Ukládá:

 • 98/2004 místotarostovi zpracovat do příští schůze rady obce, která se uskuteční před schůzí zastupitelstva obce, kompletní finanční rozvahu pro realizaci akce střecha budovy mateřské školy.
 • 99/2004 starostce obce jednat se zástupcem společnosti Filmák panem (***) o možnosti případné finanční spoluúčasti při opravě promítacích přístrojů.

Vyvěšeno na úřední desku: 11.06.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.06.2004