Usnesení z 24. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 24. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.4.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/64/2016 – program 24. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/65/2016 – návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2015/2016
  • RM/66/2016 – finanční spoluúčast města Kasejovice ve výši 11 000 Kč na vydání knihy „Povídání o důlních skřítcích“ v rámci projektu Svazku obcí Blatenska s tím, že konkrétní forma finanční spoluúčasti bude Svazkem obcí Blatenska upřesněna do srpna 2016
  • RM/67/2016 – žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu Severka o povolení pořádání skautského tábora v Přebudově

SOUHLASÍ:

  • RM/68/2016 – s čerpáním částky ve výši cca 30 tis. Kč z investičního fondu Mateřské školy Kasejovice na instalaci bezpečnostního systému vchodových dveří budovy mateřské školy
  • RM/69/2016 - s přeložením městského vodovodního řadu na pozemcích p.č. 110/7 a 228/2 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví firmy P&V Elektronic, s.r.o. Kasejovice z důvodu přístavby výrobních prostor firmy

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/70/2016 - aktualizaci obecně závazných vyhlášek města v souladu s platnými zákony
  • RM/71/2016 - informace o přidělení dotací na opravu střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích a na opravu místní komunikace v Újezdě, dále o připravované žádosti o dotaci na revitalizaci rybníka U Jiřinců a koryta Kopřivnického potoka v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 25.4.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 18.05.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.06.2016