Usnesení z 24. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 24. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 4. srpna 2004.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 102/2004 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro svého otce pana Řehoře Koláčka.
 • 103/2004 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 297 na dobu určitou do 31. 12. 2004.
 • 104/2004 žádost pana (***) o dočasné přidělení bytu v DPS Kasejovice pro sebe a manželku a to na dobu určitou od 1. 9. 2004 do 30. 11. 2004.
 • 105/2004 žádosti z přímé podpory:
  • žádost pana (***) o příspěvek na zajištění XIV. ročníku nohejbalového turnaje Memoriál Josefa Smrčky v Podhůří ve výši 1 500 Kč s tím, že částka a účel budou doloženy účtenkami
  • žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na ceny pro 24. ročník turnaje v nohejbalu trojic ve výši 1 600 Kč s tím, že částka a účel budou doloženy účtenkami
  • žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na ceny pro VII. ročník míčového sedmiboje ve výši 1 500 Kč s tím, že částka a účel budou doloženy účtenkami.
  • žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového kroužku družstva dětí ve věku 5-10 let ve výši 8 000 Kč s tím, že částka a účel budou doloženy účtenkami.
  • žádost TJ Sokol Kasejovice o příspěvek na provoz fotbalového kroužku družstva dětí ve věku 11-18 let ve výši 9 500 Kč s tím, že částka a účel budou doloženy účtenkami.
 • 106/2004 žádost pana (***) o uskladnění věcí v garáži areálu Šumavan za úklid a údržbu okolí a garáže.

Pověřuje:

 • 107/2004 starostku obce dalším jednáním s a. s. ZČE o výhodnějších finančních podmínkách ve Smlouvě o odkoupení veřejného osvětlení obce ZČE a. s. a návrhu Smlouvy o zajištění veřejného osvětlení.
 • 108/2004 starostku obce jednáním s firmou Strabag ohledně finančního vyrovnání za využití veřejného prostranství a skládky obce při rekonstrukci komunikace I/20.

Souhlasí:

 • 109/2004 se Smlouvou o výpůjčce 3 ks odpadových nádob společnosti EKO-KOM na dobu určitou a to do 31. 12. 2007 a umístěním nádob u sběrného dvora v Kasejovicích.
 • 110/2004 s návrhem provozního řádu hřiště.
 • 111/2004 s prodejem truhlářských strojů dlabačky a frézy ze školy.

Navrhuje:

 • 112/2004 nabídnou plochu oplocení víceúčelového hřiště k reklamním účelům.

Bere na vědomí:

 • 113/2004 žádost TJ Sokol Kasejovice o finanční výpomoc při založení fotbalového družstva dorostu pro mládež od 15 do 19 let.
 • 114/2004 Sdělení:
  • Agrochovu Kasejovice o příspěvek na opravu komunikace v Řesanicích a neakceptování požadavku obce na příspěvek na komunikaci Polánská
  • Firmy ČEVIT – GT s. r. o. Plzeň o odstoupení od zájmu pronájmu a odkoupení areálu bývalého Šumavanu
  • Kalkulace ceny vody a stočného za rok 2003 – KaV Starý Plzenec
  • Hospodářský výsledek za I. pol. r. 2004 – Voda a stočné – KaV Starý Plzenec
 • 115/2004 návrh řešení oprav a údržby místních komunikací SÚS Starý Plzenec.
 • 116/2004 informace z obce:
  • rekonstrukce a přístavba školy
  • rekonstrukce komunikace I/20 + veř. osvětlení + elektr. síť
  • střecha budovy mateřské školy

Ukládá:

 • 117/2004 starostce obce zajistit odborný odhad truhlářských strojů ze školy a popřípadě i posouzení ceny kontrolním výborem.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.08.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2004