Usnesení z 25. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 25. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.5.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/72/2016 –   program 25. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/73/2016 –   změny v rozpočtu města
 • RM/74/2016 –   navýšení sociálního fondu z rozpočtu města o 20 000 Kč
 • RM/75/2016 –   nákup 8 stolů a 42 židlí pro kulturní zařízení v Polánce
 • RM/76/2016 –   odměny ředitelkám základní a mateřské školy za hospodářské výsledky v roce 2015
 • RM/77/2016 –   žádost mateřské školy o vyřazení majetku vedeného v operativní evidenci      (č. 65/DKP, kolotoč)
 • RM/78/2016 –   výsledky periodické inventarizace majetku ke dni účetní závěrky 31.12.2015
 • RM/79/2016 –   plán inventur 2016
 • RM/80/2016 –   pronájem pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. Kasejovice
 • RM/81/2016 –   vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1153/2 o výměře 49 m2 v k.ú. Kasejovice (dle GP p.č. 1153/4)
 • RM/82/2016 – vyhlášení záměru pronájmu pozemku st.p.č. 76/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/83/2016 – žádost p. ___ o připojení nemovitosti čp. 15 v Újezdě u Kasejovic na vodovodní řad
 • RM/84/2016 –   uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti – na pozemku p.č. 738/18 v k.ú. Kasejovice pro stavbu „Kladrubce, PJ, čp. 25, kNN“ se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/85/2016 –   podmínky pro dopravu vody do studní a bazénů

PROJEDNALA A DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU:

 • RM/86/2016 –   schválit závěrečný účet města za rok 2015
 • RM/87/2016 –     schválit účetní závěrku města Kasejovice za rok 2015 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 4 199 287,17 Kč na účet nerozděleného zisku
 • RM/88/2016 –     řešit žádost p. ___ o směnu pozemků (p.č. 753 v k.ú. Kasejovice za p.č. 644/1 v k.ú. Újezd  u Kasejovic v majetku města) v rámci komplexních pozemkových úprav
 • RM/89/2016 –     schválit prodej pozemku p.č. 684 v k.ú. Polánka u Kasejovic výhradně za účelem stavby rodinného domu
 • RM/90/2016 –     neschválit prodej části pozemku p.č. 920/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/91/2016 –     schválit smlouvu o zajištění požární ochrany v obci Životice
 • RM/92/2016 –     neschválit prodej pozemku p.č. 1581/2 o výměře 345 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/93/2016 –     neschválit prodej pozemku p.č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/94/2016 –     schválit prodej pozemku p.č. 503/1 o výměře 789 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem stavby rodinného domu za cenu 120 Kč bez DPH/m2

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/95/2016 –   omezení provozu mateřské školy a školní družiny během letních prázdnin
 • RM/96/2016 –   cenové nabídky na dodávku žacího malotraktoru
 • RM/97/2016 –   žádost p. ___ o koupi části pozemku p.č. 736/2 a p.č. 738/5 v k.ú. Kladrubce
 • RM/98/2016 –   žádost p. ___ o pronájem pozemku p.č. 920/11 o výměře 157 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/99/2016 –   žádost p. ___ o pronájem pozemku p.č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/100/2016 – žádost MUDr. Jany Písařové o zajištění oprav a vybavení stomatologické ordinace v Kasejovicích
 • RM/101/2016 –   informace paní starostky o soutěži Vesnice roku 2016

JMENUJE:

 • RM/102/2016 – komisi pro otevírání a posuzování nabídek na opravu střechy na bývalém špýcharu v Kasejovicích a opravu části komunikace Řesanice – Kotouň ve složení: Ing. Marie Čápová, MVDr. Václav Červený, Karel Suda

STANOVUJE:

 • RM/103/2016 -   termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.6.2016 s hlavními body programu: závěrečný účet města včetně účetní závěrky a inventarizace, žádosti o prodej pozemků, žádost obce Životice o zajištění požární ochrany

V Kasejovicích 30.5.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.06.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.06.2016