USNESENÍ z 25. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 25. schůze Rady města Kasejovice konané dne 23. října 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

 • 294/2008 Smlouvu na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze Sběrného dvora v Kasejovicích mezi Městem Kasejovice a firmou ASEKOL s.r.o. Praha
 • 295/2008 odměny ředitelce Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice na základě předložených výročních zpráv a dle kritériích pro odměňování schválených radou obce
 • 296/2008 žádost (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 297/2008 datum jednání zastupitelstva města dne 30. října 2008 od 19.00 h a program jednání
  • Změny v rozpočtu města č. 9
  • Návrh Biskupství českobudějovického „Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupnímu právu jako věcnému právu“ na hřbitově vč. márnice v Kasejovicích a v Řesanicích
  • Prodej hasičské Liaz
  • Žádosti o odkoupení pozemků:
   • Milan Hrachovec – v k. ú. Kasejovice č. parc. 1621/1 o výměře 301 m2 – podél trati
   • Jana Holečková – parc. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Chloumek - záměr schválen
   • Ing. Jiří Panuška – část pozemku 1212/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Řesanice za účelem umístění ČOV
  • Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice o předání technického zhodnocení budovy č. p. 106 a odpisové plány DHM Mateřské školy Kasejovice na 12/2008
  • Žádost Emila Vyskočila, bytem Kasejovice o záměr výstavby rodinného domu na části pozemku parc.č. 933 vedeného jako pastvina – louka
 • 298/2008 Smlouvu o reklamě mezi Městem Kasejovice a Prezioso Sokol Blatná

Bere na vědomí:

 • 299/2008 výroční zprávy Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • 300/2008 oznámení ředitelky Základní školy Kasejovice o vzdání se funkce ředitelky
 • 301/2008 žádost manželů Fořtových, bytem Chloumek o odkoupení části pozemku parc. č. 536/1 v k. ú. Chloumek
 • 302/2008 žádost (***) o odprodej části pozemku parc. č. 1212/1 v k. ú. Řesanice

Nesouhlasí:

 • 303/2008 se záměrem firmy EGF s. r. o Sušice vystavět fotovoltaickou elektrárnu v bývalém ACHP Kasejovice s odůvodněním, že ve věci výstavby musí být nejprve vyjasněny vlastnické vztahy dotčených pozemků – tj. nájemní smlouva
 • 304/2008 se záměrem Jaroslava Červenky, bytem Uhříněves vystavět fotovoltaickou elektrárnu v k. ú. Řesanice s odůvodněním, že výstavba není v územním plánu sídelního útvaru Řesanice
 • 305/2008 s žádostí firmy Pathermo s. r. o. Mrákov o pronájem pozemků a záměrem vystavět fotovoltaickou elektrárnu v k. ú. Kasejovice s odůvodněním, že rada města schvaluje dlouhodobý pronájem maximálně na dobu svého funkčního období a záměr stavby není v souladu s územním plánem sídelního útvaru Kasejovice

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 306/2008 změny v rozpočtu města č.9
 • 307/2008 znění Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni a předkupnímu právu jako věcnému právu“ na hřbitově vč. márnice v Kasejovicích a v Řesanicích mezi Biskupstvím českobudějovickým a Městem Kasejovice
 • 308/2008 prodej hasičské CAS k 24 na podvozku LIAZ nejvyšší cenové nabídce a to Obci Jirny
 • 309/2008 směnu pozemků Města Kasejovice parc.č. 1621/1 v k. ú. Kasejovice s pozemkem 497/2 (***)
 • 310/2008 prodej pozemku par. č. 664/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Chloumek (***)
 • 311/2008 záměr prodeje části pozemku 1212/1 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Řesanice
 • 312/2008 dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice o předání technického zhodnocení budovy č. p. 106
 • 313/2008 odpisové plány drobného dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice na 11-12/2008 v souvislosti s technickým zhodnocením budovy školky
 • 314/2008 (***), bytem Kasejovice výstavbu rodinného domu na části pozemku parc. č. 933 v k. ú. Kasejovice - pozemku, jenž je veden jako louka – pastvina, ale zároveň v zastavěném území města

Nedoporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 315/2008 žádost (***), bytem Praha o odprodej části pozemku par. č. 738/10 v k. ú. Kladrubce s odůvodněním, že na pozemku jsou umístěna vrata a vjezd k domu paní Cvalínové

Jmenovala:

 • 316/2008 členy Školské rady Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih na nové funkční období od 1.1. 2009: MVDr. Václav Červený a Josef Viktora

V Kasejovicích dne 23.10.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 23.10.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.11.2008