USNESENÍ z 26. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Kasejovice konané dne 10. listopadu 2008 na radnici v Kasejovicích.

Rada obce Kasejovice:

Schvaluje:

  • 317/2008 Smlouvu o prodeji CAS LIAZ obci Jirny
  • 318/2008 Dodatek ke Smlouvě o nájmu pozemku Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s. s tím, že bude vyjmut bod 5

Nesouhlasí:

  • 319/2008 s prezentací města Kasejovice společností s. r. o. Geogalileo kartografie Brno na mapách a pohlednicích

Souhlasí:

  • 320/2008 se zadáním projektové dokumentace za vybudování kanalizačního řadu v Chloumecké ulici

Rozhodla:

  • 321/2008 vyhlásit konkurzní řízení na obsazení ředitele Základní školy Kasejovice, okres Plzeň- jih. Náležitosti vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení.

Pověřila:

  • 322/2008 starostku města nominací členů komise konkurzního řízení ve složení starostka a místostarosta města, jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, jeden školní inspektor České školní inspekce, jeden člen školské rady

Bere na vědomí:

  • 323/2008 informace starostky o opravě střechy kulturního zařízení v Kladrubcích, o zahájení rekonstrukce budovy č. p. 2 v Kasejovicích a o jednání ohledně vybudování kanalizačního řadu v Chloumecké ulici

V Kasejovicích dne 10.11.2008

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.11.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.11.2008