Usnesení z 27. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 27. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.6.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/108/2016 – program 27. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/109/2016 – změny v rozpočtu města
 • RM/110/2016 – vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 93/1 o výměře 238 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/111/2016 – pronájem pozemku st.p.č. 76/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Kladrubce Mysliveckému spolku „Smrčina“ Životice za cenu 7 Kč/m2/rok, v případě prodeje doporučuje cenu 25 000 Kč
 • RM/112/2016 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 1471/2 o výměře 2 069 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic (dle GP č. 133-115/2016)
 • RM/113/2016 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 920/11 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/114/2016 - přijetí účelové finanční dotace ve výši 30 000 Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Věcné vybavení/Město Kasejovice – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Kasejovice“, 20 000 Kč na Klub otevřených dveří Kasejovice a dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 000 Kč na opravu střechy bývalého špýcharu v Kasejovicích
 • RM/115/2016 - převod hasičské stříkačky z obce Podhůří do obce Chloumek
 • RM/116/2016 - přidělení zakázky „Oprava střechy budovy bývalého špýcharu“ firmě STAFIS – KT, s.r.o. Pačejov s nejnižší nabídkovou cenou 1 058 346 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/117/2016 - žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice o poskytnutí individuální dotace ve výši 21 000 Kč na nákup stolů pro stolní tenis a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/118/2016 - prodej pásového gumového dopravníku firmě Kaiser, s.r.o. Rožmitál pod Třemšínem za cenu 6 000 Kč
 • RM/119/2016 - placení vratné kauce při uzavírání nájemních smluv na byty ve výši 10 000 Kč

NESCHVALUJE:

 • RM/120/2016 - žádost p. … o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/121/2016 – žádost firmy Interiors manufacture&design, a.s. Kasejovice o pronájem budovy bývalého špýcharu na pozemku st.p.č. 444 v k.ú. Kasejovice a skladu na pozemku st.p.č. 460 v k.ú. Kasejovice a pověřuje paní starostku dalším jednáním
 • RM/122/2016 - souhlasné stanovisko k prodeji stavby bývalého skladu požární techniky na st.p.č. 6/2 v k.ú. Podhůří a pověřuje pana místostarostu k jednání s žadatelem p. …
 • RM/123/2016 - nabídku firmy Aquatest, a.s. na zpracování hydrogeologického projektu pro zajištění vodního zdroje v Kasejovicích a pověřuje paní starostku dalším jednáním
 • RM/124/2016 - informaci p. … o současném stavu bytu
 • RM/125/2016 - oznámení organizace Pionýr, z.s. Nepomuk o konání táborových běhů v Přebudově

>JMENUJE:

 • RM/126/2016 – komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic“ ve složení: Ing. Marie Čápová, MVDr. Václav Červený, Karel Suda a komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akci „Odstranění havarijního stavu na ČOV Kasejovice“ ve složení: Ing. Marie Čápová, Karel Suda a zástupce společnosti KAV Starý Plzenec, a.s.

STANOVUJE:

 • RM/127/2016 - seznam podkladů k žádostem o prodej nemovitých věcí města

V Kasejovicích 29.6.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.07.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.07.2016