USNESENÍ z 27. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 27. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.05.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/75/2020 - program 27. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/76/2020 - výjimku z maximálního počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kasejovice – navýšení o 4 děti, tj. celkem 28 dětí v každé ze dvou tříd
 • RM/77/2020 - žádost Základní školy Kasejovice o čerpání finančních prostředků z investičního fondu na výměnu oplocení podél školního pozemku
 • RM/78/2020 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2019/2020
 • RM/79/2020 - žádost Základní školy Kasejovice o čerpání finančních prostředků z investičního fondu na opravu ohradního zdiva a poškozené fasády na budově školy
 • RM/80/2020 - odměny ředitelkám Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za hospodářské výsledky v roce 2019 a organizace školy během koronavirové pandemie v r. 2020
 • RM/81/2020 - plán inventur majetku města Kasejovice za rok 2020
 • RM/82/2020 - přidělení zakázky na akci „Projektová dokumentace část b) a c) – Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ paní Alici Netrvalové, Dipl.tech., Dolní Lukavice 172, IČO 87093022 s nejnižší nabídkovou cenou 234 000 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/83/2020 - poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč Římskokatolické farnosti Kasejovice na opravu střech kostelů v Kasejovicích a v Řesanicích a na opravu a vybavení vnitřních prostor fary v Kasejovicích. Dále schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice.
 • RM/84/2020 - zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek, na programové období 2021 – 2027
 • RM/85/2020 - pronájem bytu v bytovém domě čp. 11 v Řesanicích p. xxx

SOUHLASÍ:

 • RM/86/2020 - s podáním projektové žádosti Základní školy Kasejovice na projekt „Učíme se environmentální výchově 3“ do dotačního titulu Plzeňského kraje Mikrogranty pro oblast školství, mládeže a sportu v roce 2020

NESCHVALUJE:

 • RM/87/2020 - poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Linka bezpečí, z.s.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/88/2020 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o provozu školy během letních prázdnin
 • RM/89/2020 - uzavření školní družiny během školních prázdnin
 • RM/90/2020 - žádost firmy KLAUS Timber, s.r. Kladrubce o finanční příspěvek na podporu prodejny potravin v Kladrubcích
 • RM/91/2020 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/92/2020 - návrh firmy STRABAG, a.s. na stavbu „Prodloužení vodovodu a kanalizace v parku v Kasejovicích“

PROJEDNALA A DOPORUČUJE:

 • RM/93/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit závěrečný účet města Kasejovice za rok 2019
 • RM/94/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice schválit účetní závěrku města Kasejovice za rok 2019 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a převod výsledku hospodaření ve výši 7 282 293,02 Kč na účet „Výsledek hospodaření předcházejících účetních období“

STANOVUJE:

 • RM/95/2020 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 11.6.2020 v 18 hod. v kulturním zařízení v Polánce s hlavními body programu: Závěrečný účet města za rok 2019, účetní závěrka včetně inventarizace majetku k 31.12.2019 a směna pozemků – doplnění parc. č. 1547/6 a parc. č. 1623/6 v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 27.05.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.06.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.06.2020