Usnesení z 28. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 28. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 15. prosince 2004.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 155/2004 cenu přípojky za dešťovou kanalizaci pro trvale žijící občany dle skutečných metrů maximálně však do výše 2 350 Kč. V případě občanů, kteří si provedli výkopové práce sami uhradí o 500 Kč méně a naopak v případě, že byly umístěny 2 lapače, uhradí o 550 Kč více. Občané, kteří nemají trvalý pobyt v Kasejovicích uhradí cenu za přípojku na dešťovou kanalizaci dle skutečných nákladů.
 • 156/2004 čerpání finančních příspěvků z Programu přímé podpory mládeže a neziskov. organizací následovně:
  • 7 000 Kč JSDH Kasejovice z toho 5 000 Kč na činnost oddílu mladých hasičů a 2 000 Kč na vánoční besídku oddílu;
  • 3 000 Kč SDH Kladrubce na uspořádání tradičního vánočního turnaje ve stolním tenise a florbalu;
  • 20 000 Kč TJ Sokol Kasejovice na činnost fotbalového družstva dorostu;
  • zbývají částku 14 995 Kč Základní škole Kasejovice na činnost zájmových kroužků
  s tím, že výše jmenované organizace doloží čerpání příspěvků účtenkami a zároveň dodrží účel, na který finanční prostředky získaly.
 • 157/2004 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 297 do 31. 1. 2005.
 • 158/2004 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na byt v DPS Kasejovice do 30. 6. 2005.
 • 159/2004 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na byt v DPS Kasejovice do 30. 6. 2005.
 • 160/2004 zálohu na odměnu ředitelce základní školy dle kritérií pro odměňování.
 • 161/2004 žádost Základní školy Kasejovice o nákup dataprojektoru a doskočiště z finančních prostředků ONIV.
 • 162/2004 žádost Mateřské školy Kasejovice o nákup drobného majetku (vybavení) do učeben z provozních prostředků a Polikarpovovi stavebnice z prostředků ONIV.
 • 163/2004 žádost Police ČR o finanční příspěvek ve výši 1200 Kč na výrobu pravítek a propisovacích tužek, kterými budou odměněny děti po absolvování programu „Ajaxův zápisník“.
 • 164/2004 prodej Škody PickU p za cenu 7 000 Kč.
 • 165/2004 dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy Kasejovice o hostinské činnosti.

Bere na vědomí :

 • 166/2004 návrh cen firmy Rumpold a. s. za odstranění směsného komunálního odpadu.
 • 167/2004 zprávu o hospodářském výsledku KaV Starý Plzenec za období od 1-9/2004.
 • 168/2004 program zasedání zastupitelstva obce.

Nesouhlasí:

 • 169/2004 průjezdem soutěžních vozidel obcí v rámci rychlostních zkoušek XII. Ročníku Rally Úslava Blovice.

Vyvěšeno na úřední desku: 15.12.2004

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2004