Usnesení z 29. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 29. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.8.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/141/2016 – program 29. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/142/2016 - změny v rozpočtu města
 • RM/143/2016 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou do 31.10.2016 za cenu 1 000 Kč paní Miloslavě Pohankové, bytem Polánka 6 za účelem výkupu jablek
 • RM/144/2016 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 920/11 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/145/2016 - vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/146/2016 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 114/2 o výměře 20 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/147/2016 - přidělení zakázky „Oprava komunikací na návsi v Újezdě u Kasejovic“ firmě STRABAG a.s. Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, České Budějovice, IČO 608 38 744 s nabídkovou cenou 1 851 846,67 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/148/2016 - přidělení zakázky „Odstranění havarijního stavu čistírny odpadních vod Kasejovice“ firmě DELTAFLOR plus, s.r.o. Losiná, IČO 04182898 s nabídkovou cenou 1 095 400,90 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/149/2016 - vyhlášení záměru prodeje stavby bývalého skladu požární techniky, umístěné na pozemku st. p. č. 6/2 v k.ú. Podhůří u Kasejovic za cenu 17 000 Kč

SOUHLASÍ:

 • RM/150/2016 - s provedením přípojky včetně zřízení služebnosti věcného břemene vedení plynovodu k objektu firmy INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice na pozemku st. p. č. 478 v k.ú. Kasejovice dle předloženého nákresu za dodržení podmínky, že přípojka bude vedena mimo zpevněné plochy

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/151/2016 - žádost p. xxx o prodej části pozemku p.č. 226/1 a část pozemku p.č. 227/1 v k.ú. Přebudov s tím, že rada trvá na plnění usnesení Zastupitelstva města Kasejovice č. 198/2014 z 11.9.2014
 • RM/152/2016 - přehled pohledávek na poplatcích za svoz odpadu v r. 2016 s doporučením dalšího postupu
 • RM/153/2016 - informaci o ukončení nájemní smlouvy p. xxx na byt v Řesanicích čp. 11
 • RM/154/2016 - informaci o nákupu nového zahradního traktoru a křovinořezu

STANOVUJE:

 • RM/155/2016 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.9.2016 s hlavními body programu: změny v rozpočtu města, stanovisko k návrhu obecně závazných vyhlášek města, žádost o prodej pozemku

POVĚŘUJE:

 • RM/156/2016 - paní Veroniku Impagliatelli k jednání s neoprávněnými uživateli pozemků města za účelem nápravy právních vztahů

V Kasejovicích 31.8.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 31.08.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.09.2016