Usnesení z 29. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 29. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 26. ledna 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 1/2005 dodatky č. 10 – 13 k Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění směsného a komunálního odpadu v obci Kasejovice a okolních obcích.
 • 2/2005 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro svoji matku (***).

Bere na vědomí :

 • 3/2005 zprávu o hospodářském výsledku KaV Starý Plzenec za období 1-9/2004.
 • 4/2005 daňový doklad na členský příspěvek v Mikroregionu Nepomucka.
 • 5/2005 informace paní starostky ohledně jednání se současnými nájemníky domu č. p. 360.
 • 6/2005 žádost slečny (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 7/2005 informace ohledně možnosti čerpání dotací z programů kraje:
  • Program stabilizace a obnovy venkova – rekonstrukce veřejného prostranství a chodníků v Kasejovicích
  • Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v PK SROP – grantové schéma - komunikace před školou a okolo synagogy a školky
  • Program ochrany vod /rekonstrukce ČOV/
 • 8/2005 zprávu komise obce Újezd o pravidelné kontrole, jenž provádí v souvislosti se správnou údržbou a opravami svěřeného majetku konkrétně prodejny a kulturního zařízení v obci Újezd.
 • 9/2005 informace z obce.
 • 18/2005 platové výměry uvolněných zastupitelů obce Kasejovice a ředitelek Základní a Mateřské školy Kasejovice účinné do 1. 1. 2005.

Souhlasí:

 • 10/2005 s prodejem vyřazených elektrických kotlů ze školy a nepoužívané okružní pily.

Nesouhlasí:

 • 11/2005 s navýšením ceny za vodné a stočné fi KaV Starý Plzenec v obci Kasejovice.
 • 12/2005 s podnikatelským záměrem paní (***) o zřízení výkupu kovového odpadu tj. veškerého ocelového odpadu, mědi, hliníku, olova, cínu, zinku AKU baterií, autovraků atd. v areálu ACHP proti motorestu.
 • 13/2005 s nabídkou PLANstudia s. r. o. Praha na zpracování map Plzeňského kraje pro obec.

Stanovila:

 • 14/2005 komisi pro stanovení ceny za vyřazené elektrické kotle a okružní pilu ve složení Alois Machovec, místostarosta, Eva Chárová předseda kontrolního výboru a zástupce firmy, jenž provede odborný posudek na cenu majetek.

Navrhuje:

 • 15/2005 zastupitelstvu, aby ve věci prodeje domu č. p. 360 bylo jednáno o minimální částce ve výši znaleckého posudku.

Pověřuje:

 • 16/2005 starostku obce opětovně jednat s panem (***) o možnosti znovuotevření letního kina v roce 2005.

Ukládá:

 • 17/2005 starostce obce vyžádat si od Mikroregionu zprávu o hospodaření za uplynulý rok 2004 a na základě této zprávy bude rozhodnuto o úhradě faktury.

Vyvěšeno na úřední desku: 26.01.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.02.2005