USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.12.2018 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/36/2018 - program 3. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/37/2018 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/38/2018 - návrh rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na rok 2019
 • RM/39/2018 - návrh rozpočtu Základní školy Kasejovice na rok 2019
 • RM/40/2018 - návrh rozpočtového výhledu Mateřské školy Kasejovice na období 2020 – 2021
 • RM/41/2018 - návrh rozpočtového výhledu Základní školy Kasejovice na období 2020 – 2021
 • RM/42/2018 - nové platové výměry pro ředitelky Základní a Mateřské školy Kasejovice v souladu s nařízením vlády a s účinností od 1.1.2019
 • RM/43/2018 - záměr prodeje domu čp. 15 v Kladrubcích včetně pozemku st.p.č. 28 a parc. č. 770 v k.ú. Kladrubce
 • RM/44/2018 - záměr pronájmu s následnou koupí části pozemku parc. č. 220/1 o výměře cca 140 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/45/2018 - pronájem pozemku parc. č. 505/66 o výměře 267 m2 v k.ú. Kasejovice dle nového geometrického plánu (pozemek oddělen od pozemku parc. č. 505/13 a 505/4 v k.ú. Kasejovice) firmě Interiors manufacture&design, a.s. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok s úhradou nájmu zpětně za 3 roky

SOUHLASÍ:

 • RM/46/2018 - s přijetím daru ve výši 2 500 Kč na zakoupení knih a učebních pomůcek pro Mateřskou školu Kasejovice
 • RM/47/2018 - s poskytováním Kasejovických novin zdarma

ZŘIZUJE:

 • RM/48/2018 - Komisi pro rozvoj obcí a jmenuje její členy: Karel Fiala – Řesanice, Jindřich Pohanka – Polánka, Milada Myslivcová – Újezd u Kasejovic, Jiří Slavíček – Chloumek, Magdalena Baumruková – Podhůří, Jiří Balog – Přebudov (člen komise za obce Kladrubce bude jmenován dodatečně)

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/49/2018 - žádost p. xxx o podání dokumentů pro tvorbu přístupových komunikací v k.ú. Řesanice na pozemkový úřad
 • RM/50/2018 - zájem obce Hradiště o využívání sběrného dvora v Kasejovicích s tím, že ve věci bude dále jednáno
 • RM/51/2018 - předběžnou nabídku dopravně inženýrské studie na řešení dopravy v Kasejovicích po realizaci obchvatu silnice I/20

PROJEDNALA:

 • RM/52/2018 - kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019 s navrhovaným zvýšením ceny ze současných 52 Kč za m3 na 60 Kč za m3 včetně DPH (30 Kč vodné, 30 Kč stočné) a doporučuje zvýšení na 58 Kč za m3 včetně DPH (29 Kč vodné, 29 Kč stočné)

  V Kasejovicích 27.12.2018

  Ing. Marie Čápová, starostka
  Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
  Milada Myslivcová, členka rady
  Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.01.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.01.2019