USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.1.2015 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2015 - program 3. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2015 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/3/2015 - plán účetních odpisů majetku města Kasejovice na rok 2015
 • RM/4/2015 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2014, tj. účetní závěrku a hospo- daření za rok 2014, inventarizaci majetku k 31.12.2014, dokladovou inventa- rizaci k 31.12.2014, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2014 a hospodaření s fondy za rok 2014
 • RM/5/2015 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2014, tj. účetní závěrku a hospo- daření za rok 2014, inventarizaci majetku k 31.12.2014, dokladovou inventa- rizaci k 31.12.2014, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2014 a hospodaření s fondy za rok 2014
 • RM/6/2015 - rozdělení zisku Základní školy Kasejovice za rok 2014 poměrem 80 % do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn
 • RM/7/2015 - rozdělení zisku Mateřské školy Kasejovice za rok 2014 poměrem 80 % do rezervního fondu a 20 % do fondu odměn
 • RM/8/2015 - předložený návrh na čerpání příspěvku na provoz Základní školy Kasejovice v roce 2015
 • RM/9/2015 - předložený návrh na čerpání příspěvku na provoz Mateřské školy Kasejovice v roce 2015
 • RM/10/2015 - dodatky č. 65 – 69 smluv uzavřených s firmou Rumpold, s.r.o. o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice
 • RM/11/2015 - žádost p. Jaroslava Kuryluka o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/12/2015 - vyčlenit z rozpočtu města Kasejovice 50 000 Kč na uspořádání programu oslav 70. výročí osvobození Kasejovic
 • RM/13/2015 - podání žádosti o dotaci na informační cedule v obcích
 • RM/14/2015 - podání žádosti o dotaci na úpravu cesty a na přivedení vodovodní přípojky na hřbitov v Kasejovicích
 • RM/15/2015 - návrh kupní smlouvy uzavřené s Židovským muzeem v Praze na odkup 33 kusů textilií a textilních fragmentů a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/16/2015 - s podáním žádostí Základní školy Kasejovice o dotace z programů „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce 2015“ a „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2015“
 • RM/17/2015 - s vydáním souhlasu pro Sbor dobrovolných hasičů Kasejovice s umístěním sídla v hasičské zbrojnici v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/18/2015 - oznámení Mateřské školy Kasejovice o nutné výměně ohřívače vody
 • RM/19/2015 - žádost paní Heleny Týcové z Újezda o změnu nájemní smlouvy uzavřené na užívání obchodu a kulturního zařízení v Újezdě
 • RM/20/2015 - informaci o nezaplacených poplatcích za svoz odpadu v roce 2014
 • RM/21/2015 - jednání ve věci zvýšení cen za pronájem a prodej pozemků v majetku města
 • RM/22/2015 - žádost manželů Pavlových z Prahy o koupi pozemku parc. č. 1488 o výměře 199 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/23/2015 - žádost manželů Machovcových z Chloumku o koupi pozemků parc. č. 920/17, 920/16 (dle nového GP), 920/5 a 964 o výměře 47 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/24/2015 - žádost paní Boženy Kretové z Kasejovic o koupi pozemků parc. č. 1138/2 o výměře 107 m2 a parc. č. 1138/26 o výměře 283 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/25/2015 - žádost pana Jaroslava Vodičky z Kasejovic o koupi pozemku parc. č. 1138/26 o výměře 283 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/26/2015 - žádost pana Františka Lepiče z Chloumku o koupi části pozemku parc č. 1535 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/27/2015 - žádost svazu skautů Junák Plzeň o vyslovení souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti táboření na pozemku parc. č. 75/1 v k.ú. Přebudov
 • RM/28/2015 - žádost Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. o koupi pozemků parc. č. 585 a 586 o celkové výměře 144 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/29/2015 - žádost Mysliveckého sdružení Smrčina Životice o koupi pozemku parc. č. 76/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/30/2015 - žádost manželů Pivoňkových z Plzně o dlouhodobý pronájem části pozemku o výměře 10 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/31/2015 - předběžnou nabídku manželů Černých z Chloumku na odprodej části pozemku parc. č. 1471 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/32/2015 - nabídku insolvenčního správce na odprodej pozemku parc. č. 1391 o výměře 106 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/33/2015 - návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci Řesanice čp. 11
 • RM/34/2015 - žádost manželů Fialových ze Řesanic o směnu pozemků v k.ú. Řesanice
 • RM/35/2015 - žádosti občanů o pokácení stromů u bytového domu čp. 356 a u fotbalového hřiště
 • RM/36/2015 - informaci o průběhu jednání se starosty okolních obcí ve věci poskytování služeb městem Kasejovice
 • RM/37/2015 - informaci o průběhu jednání s firmou EGF Energy, s.r.o. Sušice ve věci užívání pozemků v k.ú. Kasejovice a o průběhu jednání ve věci žaloby státu o určení vlastnického práva k pozemkům pod silnicí č. I/20 v k.ú. Kasejovice
 • RM/38/2015 - informace o likvidaci biologického odpadu v obci

JMENUJE:

 • RM/39/2015 - pana Karla Fialu ze Řesanice do funkce předsedy Komise pro rozvoj obcí

V Kasejovicích 28.1.2015

Ing. Marie Čápová, starostka
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.02.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2015