Usnesení z 30. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 30. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.9.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/157/2016 - program 30. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/158/2016 - změny v rozpočtu města
 • RM/159/2016 - nové platové výměry na zvýšený platový tarif pro ředitelky základní a mateřské školy v souladu s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., s účinností od 1.9.2016
 • RM/160/2016 - čerpání částky z investičního fondu Mateřské školy Kasejovice ve výši 75 923 Kč na instalaci termostatických hlavic
 • RM/161/2016 - pronájem části pozemku parc. č. 920/11 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. …. za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s podmínkou, že umožní přístup majitelům okolních nemovitostí
 • RM/162/2016 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/163/2016 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1759 o výměře 64 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/164/2016 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 738/5 (dle nového geometrického plánu parc. č. 738/20) o výměře 26 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/165/2016 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 226/1 a části pozemku p.č. 227/1 o celkové výměře cca 80 m2 v k.ú. Přebudov
 • RM/166/2016 - vyhlášení záměru pronájmu objektu kavárny pod radnicí v Kasejovicích čp. 98
 • RM/167/2016 - návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene na pozemku pro stavbu „Kasejovice, PJ, p.č.st. 199 – přípojka NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

STANOVUJE:

 • RM/168/2016 - ceny pronájmu pozemků v k.ú. Kasejovice na 7 Kč/m2/rok u pozemků mimo stavbu a 10 Kč/m2/rok u pozemků pod stavbou a ceny pronájmu pozemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic, Kladrubce, Polánka u Kasejovic, Podhůří u Nepomuka, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic na 5 Kč/m2/rok u pozemků mimo stavbu a 7 Kč/m2/rok u pozemků pod stavbou

SOUHLASÍ:

 • RM/169/2016 - s provedením výkopových prací na pozemku parc. č. 503/1 a parc. č. 503/9 v k.ú. Kasejovice za účelem zřízení vodovodní a kanalizační přípojky ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 503/1 v k.ú. Kasejovice a s provedením výkopových prací na pozemku parc. č. 503/1 v k.ú. Kasejovice pro připojení k elektrické soustavě s podmínkou uvedení terénu do původního stavu

NESCHVALUJE:

 • /170/2016 - žádost p. …. o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/171/2016 - rozsudek Okresního soudu Plzeň-jih ve věci žaloby ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o určení vlastnického práva k pozemkům pod silnicí I/20 v Kasejovicích, kterým byl návrh žalobce zamítnut a souhlasí s tím, aby město Kasejovice proti rozsudku nepodávalo odvolání
 • RM/172/2016 - vyjádření p. …. k pronájmu části pozemku p.č. 226/1 a části pozemku p.č. 227/1 o celkové výměře cca 80 m2 v k.ú. Přebudov
 • RM/173/2016 - žádost p. …. o ukončení pronájmu kavárny pod radnicí v Kasejovicích čp. 98

V Kasejovicích 26.9.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 11.10.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.10.2016