Usnesení z 30. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 30. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 16. února 2005.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 19/2005 zprávu z Ministerstva financí ČR o získané dotaci na akci Přístavba tělocvičny ZŠ Kasejovice ve výši 8 mil Kč.
 • 20/2005 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 21/2005 žádost manželů (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 22/2005 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 23/2005 zprávu o zpracování žádostí na dotace z kraje a to z:
  • Programu stabilizace a obnovy venkova PK
  • Podpory rekonstrukce a budování místních komunikací v PK
  • Programu ochrany vod (rekonstrukce ČOV)
 • 24/2005 informace z obce.

Schválila:

 • 25/2005 žádost pana (***) o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 298 do konce února 2005.

Navrhuje:

 • 26/2005 odložit odprodej pozemků obce pod komunikací I/20.

Pověřuje:

 • 27/2005 starostku obce zasláním žádosti rozpočtovému výboru Parlamentu ČR o změnu rozpočtového opatření s odůvodněním, aby část dotace na akci „Přístavba tělocvičny“ byla na dokončení rekonstrukce budovy základní školy.

Doporučuje:

 • 28/2005 zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 2005.

Souhlasí:

 • 29/2005 s návrhem programu a datumem konání zastupitelstva obce.

Vyvěšeno na úřední desku: 16.02.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.03.2005