USNESENÍ z 31. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.07.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/124/2020 - program 31. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/125/2020 - čerpání finančních prostředků na práce spojené s opravou ohradního zdiva, fasády a vstupního průčelí budovy školy z investičního fondu Základní školy Kasejovice a schvaluje poskytnutí finančních prostředků dle skutečné ceny prací do rozpočtu Základní školy Kasejovice
 • RM/126/2020 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2020 do 31.10.2020 za účelem výkupu jablek
 • RM/127/2020 - návrh nájemní smlouvy uzavřené s Římskokatolickou farností Kasejovice na pronájem bytu v budově čp. 1 v Kasejovicích, schvaluje podnájem tohoto bytu paní MUDr. et MDDr. Lence Štrosové včetně podnájemní smlouvy a pověřuje paní starostku k podpisu obou smluv
 • RM/128/2020 - přidělení zakázky „Oprava bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží – I. etapa“ firmě Robert Belanec, Za Kostelem 566, Nepomuk, IČO 72225921 s nabídkovou cenou 955 779,25 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/129/2020 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Domovu pro seniory Blatná ve výši 8 000 Kč na krytí nákladů spojených s poskytováním sociální služby a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/130/2020 - návrh smlouvy o dílo na údržbu veřejného prostranství v k.ú. Kladrubce se Sborem dobrovolných hasičů Kladrubce a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/131/2020 - přidělení zakázky na stavební akci „Sanace povrchu terasy fotbalové tribuny na hřišti v Kasejovicích“ firmě BAUSAN INJEKT, s.r.o., U Hrušky 63/8, Praha, IČO 05946522, která předložila cenovou nabídku ve výši 270 191,54 Kč včetně DPH s 5 letou zárukou, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/132/2020 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/133/2020 - návrh veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Kasejovice a městem Nepomuk s platností do 31.12.2025

NESCHVALUJE:

 • RM/134/2020 - poskytnutí finanční dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Plzeň – jih + sever

PROJEDNALA:

 • RM/135/2020 - návrhy variant studií s parkovacími místy a potvrzuje návrh studie č. 2E „Kasejovice – obytná zóna Chloumecká“ k dokumentaci územního rozhodnutí

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/136/2020 - stanovisko Komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „Rekonstrukce kulturního zařízení č.p. 77 Řesanice“ s tím, že uchazeč – firma MD STŘECHY, s.r.o. Římov, p. Tomáš Kuryluk - bude vyzván ke zpracování cenové nabídky pouze na opravu střechy kulturního zařízení
 • RM/137/2020 - nabídku společnosti PrPom, s.r.o. Praha na dodání automatizovaného externího defibrilátoru pro poskytování první pomoci
 • RM/138/2020 - sdělení Státního pozemkového úřadu ČR k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 495/2 v k.ú. Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/139/2020 - náhradníka do komise pro otevírání a posuzování nabídek na stavební práce projektu „Snížení energetické náročnosti budovy radnice“ - zástupce společnosti Universal Solutions, s.r.o. Písek

V Kasejovicích 29.07.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 13.08.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.08.2020