Usnesení z 32. jednání Rady města Kasejovice

Usnesení z 32. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.11.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/197/2016 - program 32. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/198/2016 - změny v rozpočtu města
 • RM/199/2016 - zvýšení rozpočtu Mateřské školy Kasejovice o 40 000 Kč na provozní výdaje
 • RM/200/2016 - mimořádnou odměnu pro ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2015/2016
 • RM/201/2016 - inventarizační komise pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice a Základní školy Kasejovice
 • RM/202/2016 - výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Kasejovice, tj. počet dětí v každé třídě zvýšen na 26
 • RM/203/2016 - vyhlášení záměru pronájmu, případně prodeje pozemku parc. č. 1770 o výměře 48 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/204/2016 - Plán zimní údržby místních komunikací města Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/205/2016 - žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

 • RM/206/2016 - s pronájmem bytu č. 1 v domě Řesanice čp. 11 p. xxx , zaměstnanci společnosti Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.
 • RM/207/2016 - s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 45 700 Kč na potřeby školy a školní družiny a s přijetím peněžních darů pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 26 500 Kč na nákup vybavení a hraček
 • RM/208/2016 - s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
 • RM/209/2016 - s rozpočtovým výhledem města Kasejovice na období 2018 – 2020 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
 • RM/210/2016 - s ukončením provozování veřejného telefonního automatu v Kasejovicích společností O2 Czech Republic, a.s.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/211/2016 - výroční zprávy Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2015/2016
 • RM/212/2016 - informace o společném školském obvodu Mateřské školy Kasejovice
 • RM/213/2016 - žádost p. xxx o ukončení nájemní smlouvy na byt v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/214/2016 - sdělení p. xxx k pronájmu části pozemku p.č. 645/3 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/215/2016 - žádost p. xxx o odkoupení pozemku p.č. 284 a části pozemku p.č. 245/1 v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • RM/216/2016 - žádost p. xxx zajištění přístupu k pozemku p.č. 493/8 v k.ú. Kasejovice
 • RM/217/2016 - informaci o odvolacím řízení ve věci určení vlastnického práva k pozemkům pod silnicí I/20 v Kasejovicích

STANOVUJE:

 • RM/218/2016 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.12.2016 v 18 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: rozpočet města Kasejovice na rok 2017, žádosti o prodej pozemků v k.ú. Kasejovice a v k.ú. Kladrubce a prodej stavby bývalého skladu požární techniky v k.ú. Podhůří u Nepomuka

NESOUHLASÍ:

 • RM/219/2016 - s prezentací města Kasejovice v publikaci o jižním Plzeňsku

V Kasejovicích 21.11.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.11.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.12.2016