Usnesení z 32. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 32. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 8. dubna 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

  • 35/2005 bezúplatný pronájem pozemku - zahrádky u požární zbrojnice v Kasejovicích paní (***) na dobu 2 let s tím, že nájemní smlouva bude vždy po 2 letech obnovena.
  • 36/2005 žádost Junáckého oddílu Šíp Plzeň o povolení provozu letního tábora za Přebudovským rybníkem v termínu od 2. 7. do 16. 7. 2005 a povolení sběru palivového dřeva pro provoz polní kuchyně v době konání letního tábora.

Souhlasí:

  • 37/2005 s tím, aby nabídka paní (***) na koupi objektu Šumavanu byla předložena zastupitelstvu obce až po předložení dokladů o finanční solventnosti kupujícího.

Bere na vědomí:

  • 38/2005 oznámení SDH Řesanice o konání recesního 1. májovém průvodu v obci Řesanice.

Požaduje:

  • 39/2005 aby, kupujícímu objektu Šumavanu nebylo umožněno ručit v případě čerpání úvěru majetkem obce.

Navrhuje:

  • 40/2005 zpracovat harmonogram 2. etapy rekonstrukce základní školy tak, aby mohla být dokončena k 31. srpnu 2005.

Pověřuje:

  • 41/2005 paní starostku jednáním s paní (***) o prokázání finanční solventnosti.

Vyvěšeno na úřední desku: 08.04.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.04.2005