USNESENÍ z 33. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 33. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.12.2016 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/220/2016 - program 33. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/221/2016 - změny v rozpočtu města
 • RM/222/2016 - pronájem pozemku parc. č. 229/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu 7 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje paní starostku k podpisu nájemní smlouvy
 • RM/223/2016 - pronájem pozemku parc. č. 1779 o výměře 67 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu 7 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a pověřuje paní starostku k podpisu nájemní smlouvy
 • RM/224/2016 - nákup počítačového vybavení pro Základní školu Kasejovice ve výši cca 100 000 Kč

SOUHLASÍ:

 • RM/225/2016 - s přijetím peněžního daru pro Mateřskou školu Kasejovice ve výši 6 000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek
 • RM/226/2016 - s přijetím peněžních darů pro Základní školu Kasejovice ve výši 7 500 Kč pro potřeby školy a školní družiny
 • RM/227/2016 - se stavbou „Kasejovice, PJ, RD, p.č. 503/1-kNN“ a s obsahem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Kasejovice, PJ, RD, p.č. 503/1-kNN č. IV-12-0011603/1 a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy
 • RM/228/2016 - se záměrem p. Tomáše Kronforsta na částečné zpřístupnění důlního díla Jakub v k.ú. Kasejovice za předpokladu zajištění potřebných povolení
 • RM/229/2016 - s pověřením p. JUDr. Jaroslava Svejkovského k zastupování města Kasejovice a poskytování právních služeb v majetkových záležitostech

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/230/2016 - dopis paní Lenky Kurcové s žádostí o prominutí nájmu za nebytové prostory kavárny v čp. 98 v Kasejovicích ve výpovědní lhůtě 10 – 12/2016 a pověřuje paní starostku k dalšímu jednání
 • RM/231/2016 - informaci o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování telefonních služeb pro město Kasejovice se společností Vodafone Czech Republic, a.s.

V Kasejovicích 28.12.2016

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.01.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.01.2017