Usnesení z 33. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 33. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 24. května 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 42/2005 závěrečný účet Obce Kasejovice za rok 2004.
 • 43/2005 inventarizaci veškerého majetku obce a závazků k 31. 12. 2004.
 • 44/2005 změny v rozpočtu Obce Kasejovice na rok 2005.
 • 45/2005 návrh na čerpání překlenovacího úvěru u a. s. ČS.
 • 46/2005 hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice.
 • 47/2005 rozdělení zisku z roku 2004 v příspěvkových organizacích Základní škole Kasejovice částku ve výši 1 630,80 Kč a Mateřské škole Kasejovice částku ve výši 1 242,91 Kč následovně 20 % do fondů odměn, 80% do rezervního fondu.
 • 48/2005 dokladovou inventarizaci a inventarizaci hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2004 v příspěvkových organizacích Základní a Mateřské škole Kasejovice.
 • 49/2005 návrh čerpání příspěvku na provoz na rok 2005 v příspěvkových organizacích Základní a Mateřské škole Kasejovice.
 • 50/2005 žádost Základní školy Kasejovice o nákup tabule do nové učebny.
 • 51/2005 umístění reklamních poutačů na boční stěny budovy autobusové zastávky u hřiště bezplatně firmě EXE LOGISTICS CZ za opravu budovy a řádnou údržbu budovy.
 • 52/2005 finanční příspěvek Základní organizaci českého svazu ochránců přírody ze Spáleného Poříčí ve výši 5000 Kč s podmínkou uspořádání přednášky pro žáky Základní školy Kasejovice.
 • 53/2005 žádost Junáka Plzeň o povolení pořádání skautského letního tábora u Přebudova na „Maškojc louce“ v době od 2. 22. 7. 2005.
 • 54/2005 žádost pana (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice pro jeho sestru.
 • 55/2005 převod nájemního práva na byt v domě č. p. 11 v Řesanicích z pana (***) na paní (***).
 • 56/2005 úhradu členského podílu Mikroregionu Nepomucka na rok 2005 a to výši jedné 1/2 a ke konci kalendářního roku druhé 1/2.

Bere na vědomí :

 • 57/2005 zprávu auditora o přezkoumání hospodaření Obce Kasejovice za r. 2004 a doporučená opatření.
 • 58/2005 výroční zprávy o hospodaření příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy Kasejovice za rok 2004.
 • 59/2005 zprávu finančního výboru obce o provedené kontrole hospodaření příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy Kasejovice v roce 2004.
 • 60/2005 informace o vymezení školských obvodů a zřízení rady školy v souvislosti s novým školským zákonem.
 • 61/2005 výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kasejovice a výši úplaty za školní družinu v Základní škole Kasejovice.
 • 62/2005 návrh na uliční systém v Kasejovicích – tj. označení ulic názvy.
 • 63/2005 informace ohledně podaných žádostí na změnu jízdních řádů ČD a ČSAD.
 • 64/2005 informace ohledně výběrového řízení na II. etapu Rekonstrukce školy v Kasejovicích.
 • 65/2005 návrh na zakoupení malotraktoru.
 • 66/2005 seznam dlužníků obce.
 • 67/2005 žádost KÚ PK o příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2005.
 • 68/2005 žádost paní (***) o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 69/2005 oznámení paní (***) o storno žádosti o přidělení bytu v DPS Kasejovice.
 • 70/2005 závěrečný účet Mikroregionu Nepomucko za rok 2004.
 • 71/2005 návrh pana(***) na obnovu božích muk a zdi židovského hřbitova.
 • 72/2005 zprávu Ministerstva zemědělství o zařazení akce „Vodovod Újezd u Kasejovic“ do Seznamu akcí Programu Mze 329 030.
 • 73/2005 informace z obce.

Doporučuje schválit zastupitelstvu obce:

 • 74/2005 závěrečný účet Obce Kasejovice za rok 2004 a doporučená opatření.
 • 75/2005 inventarizaci veškerého majetku a závazků obce k 31. 12. 2004.
 • 76/2005 změny v rozpočtu Obce Kasejovice na rok 2005.
 • 77/2005 návrh na čerpání překlenovacího úvěru u a. s. ČS.

Požaduje:

 • 78/2005 od vedení Mateřské školy Kasejovice předložení dokladu, ve kterém rodiče svými podpisem potvrdí svůj zájem či nezájem o prázdninový provoz školy.
 • 79/2005 od pana (***) předložení seznamu božích muk, kterých by se dle jeho návrhu obnova týkala.

Souhlasí:

 • 80/2005 uzavřením školní družiny v době letních prázdnin.
 • 81/2005 s návrhem Smlouvy s KaV Starý Plzenec na stavbu vodovodního řadu u hasičské zbrojnice v Kasejovicích.

Ukládá:

 • 82/2005 paní starostce předložit do příští rady obce přibližný počet občanů Kasejovic, kteří si již požádali o nový občanský průkaz a to v souvislosti s uličním systémem.

Pověřuje:

 • 83/2005 pana Týce osobním jednáním s panem (***) ohledně úhrady dluhu za nájem a upozorněním, že v případě neuhrazení nájmu bude dluh vymáhán exekutorem.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.05.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.06.2005