USNESENÍ z 34. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 34. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.9.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/165/2020 - program 34. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/166/2020 - návrh Mateřské školy Kasejovice na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
 • RM/167/2020 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného dlouhodobého majetku a majetku v operativní evidenci
 • RM/168/2020 - vyhlášení záměru pozemku parc. č. 1335/10 o výměře 15 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem
 • RM/169/2020 - pronájem pozemku parc. č. 1335/16 o výměře 204 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem p. xxx
 • RM/170/2020 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1535 o výměře 1 059 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/171/2020 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1540/1 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/172/2020 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1352 o výměře 32 m2 a pozemku parc. č. 21 o výměře 19 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jejich následným prodejem
 • RM/173/2020 - návrh dodatku ke smlouvě o dílo na projektové práce obytné zóny Chloumecká, uzavřené s projektantkou Alicí Netrvalovou, dipl. techn. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/174/2020 - žádost Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice o poskytnutí programové dotace z „Programu podpory neziskových organizací 2020“ kategorie A Podpora práce s dětmi a mládeží ve výši 39 400 Kč a kategorie B Veřejně prospěšné aktivity ve výši 3 000 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/175/2020 - přidělení individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Kasejovice Základní škole speciální a Praktické škole Diakonice ČCE Merklín ve výši 6 000 Kč na činnost školy a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/176/2020 - návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti hajného – lesníka v lesích, které jsou majetkem města Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/177/2020 - návrh nového Řádu veřejného pohřebiště města Kasejovice
 • RM/178/2020 - návrh cen za zřizování věcných břemen na pozemcích města Kasejovice předložený společností ČEZ Distribuce, a.s.
 • RM/179/2020 - přidělení zakázky „Oprava hřbitovních chodníků“ firmě Jakub Vítek, Zlivice 22, Písek, IČO 73554481 s nabídkovou cenou 691 741,89 Kč včetně DPH, schvaluje návrh smlouvy o dílo a pověřuje paní starostku k podpisu této smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/180/2020 - s realizací vodovodní přípojky k domu čp. 201 v Kasejovicích po předložení stanoviska KAV Starý Plzenec, a.s., s podmínkou splnění stanovených předpisů a za předpokladu, že nebude omezeno připojení domu čp. 241

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/181/2020 - žádost p. xxx o přehodnocení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 1335/1 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/182/2020 - doplnění žádosti p. xxx o prodej části pozemku parc. č. 1540/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic

NEMÁ PŘIPOMÍNEK:

 • RM/183/2020 - k projektové dokumentaci na akci „Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí, TS, NN“

V Kasejovicích 30.09.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.10.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.10.2020