USNESENÍ z 34. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 34. schůze Rady města Kasejovice konané dne 22. dubna 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Souhlasí:

 • 370/2009 se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Plzeňského kraje „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na opravu synagogy
 • 371/2009 s Dohodou o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova SZIF na stavbu „DPS Kasejovice – zateplení fasády“
 • 372/2009 se zněním Smlouvy mandátní firmy GPL Invest s. r. o. na zabezpečení zadání stavby „DPS Kasejovice – zateplení fasády“
 • 373/2009 s finančním příspěvkem ve výši 25 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Řesanice za pokácení stromů v Řesanicích
 • 374/2009 ze zněním Smlouvy na nájmu reklamní plochy s s. r. o. Rumpold
 • 375/2009 s inventarizací majetku Města Kasejovice k 31.12. 2009
 • 376/2009 se závěrečným účtem hospodaření Města Kasejovice za rok 2008
 • 377/2009 s datem zasedání Zastupitelstva města Kasejovice ve středu 29.4.2009 a s programem

Bere na vědomí:

 • 378/2009 zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku Kasejovice

Schvaluje:

 • 379/2009 odměny ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice za výsledky hospodaření v roce 2008
 • 380/2009 rozdělení zisku z roku 2008 v Základní škole Kasejovice 80% do rezervního 2 133,98 Kč a 20% do fondu odměn 533,49 a v Mateřské škole Kasejovice 80 % do rezervního 6 614,38 Kč a 20 % do fondu odměn 1 653,60 Kč
 • 381/2009 žádost skautského oddílu Junák Plzeň – 23. oddíl Severka o povolení pořádání letního tábora na „Maškojc louce“ u Přebudova v době od 4.-26.7. 2009

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 382/2009 inventarizaci majetku Města Kasejovice k 31.12. 2008
 • 383/2009 závěrečný účet hospodaření Města Kasejovice za rok 2008
 • 384/2009 finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Řesanice ve výši 25000 Kč za pokácení stromů v Řesanicích

Pověřuje:

 • 385/2009 starostku města jednáním s majiteli pozemků podél trati a za radnicí ohledně údržby pozemků a zamezení vzniku černých skládek
 • 386/2009 starostku města dalším jednáním se zhotovitelem (s.r.o. Silnice Nepomuk) projektové dokumentace akce „chodník u trati ČD“ ve věci ceny

V Kasejovicích dne12.04.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.04.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.04.2009