Usnesení z 34. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 34. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 24. června 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 84/2005 smlouvu o dílo na zhotovení projektu a zajištění technického dozoru vč. kolaudace – rekonstrukce základní školy II. etapa a Smlouvu o dílo na zhotovení projektu a zajištění technického dozoru vč. kolaudace – rekonstrukce tělocvičny základní školy.
 • 85/2005 smlouvu o dílo: Kasejovice – obnova veřejného prostranství před radnicí.
 • 86/2005 smlouvu o dílo: Povrchová úprava silnice I/20 Losiná – hr. okr. Strakonice, obj. 106 C Oprava chodníků podél silnice I/20 – Kasejovice.
 • 87/2005 limity stanovení odměn ředitelkám škol na rok 2005 a 2006 a to vždy na květen a říjen daného roku.
 • 88/2005 odměnu ředitelce Mateřské školy Kasejovice dle platných kritérií pro odměňování.
 • 89/2005 odměnu ředitelce Základní školy Kasejovice dle platných kritérií pro odměňování.
 • 90/2005 žádost o koupi školních tabulí.

Bere na vědomí:

 • 91/2005 informace o dlužnících obce.
 • 92/2005 informace z obce:
  • znalecký posudek na dům č. p. 297.
  • výběrové řízení na tělocvičnu.
  • prodej bytů č. p. 360.
  • prodej bývalého Šumavanu.

Navrhuje:

 • 93/2005 v případě dluhu paní (***) sepsat smlouvu o postupné úhradě dluhu tj. splátkový kalendář a v případě, že paní (***) nepřistoupí na návrh rady řešit situaci exekutorem. Zároveň rada obce navrhuje jednat v obdobných případech stejným postupem.
 • 94/2005 ve věci obnovy veřejného prostranství před radnicí opětovně oslovit občany, před jejichž domy úpravy proběhnout a seznámit s plánovanými úpravami.

Pověřuje:

 • 95/2005 paní starostku jednáním s a. s. Strabag o snížení nabídnuté ceny za obnovu veřejného prostranství před radnicí.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.06.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.07.2005