USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.1.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/5/2017 - program 35. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/6/2017 - odpisový plán Mateřské školy Kasejovice pro rok 2017
 • RM/7/2017 - odpisový plán Základní školy Kasejovice pro rok 2017
 • RM/8/2017 - hospodaření Mateřské školy Kasejovice za rok 2016, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2016, inventarizaci majetku k 31.12.2016, dokladovou inventarizaci k 31.12.2016, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2016 a hospodaření s fondy za rok 2016
 • RM/9/2017 - hospodaření Základní školy Kasejovice za rok 2016, tj. účetní závěrku a hospodaření za rok 2016, inventarizaci majetku k 31.12.2016, dokladovou inventarizaci k 31.12.2016, inventarizaci pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2016 a hospodaření s fondy za rok 2016
 • RM/10/2017 - žádost Mateřské škol Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2016 do fondů
 • RM/11/2017 - žádost Základní školy Kasejovice o rozdělení zisku z roku 2016 do fondů
 • RM/12/2017 - návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Kasejovice, Chloumek, PJ, p.č. 1547, kNN“ uzavřené s ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/13/2017 - dodatky č. 76 - 81 smluv uzavřených s firmou Rumpold-P, s.r.o. Plzeň o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice
 • RM/14/2017 - splátkový kalendář pro zaplacení nájemného v bývalé kavárně v objektu radnice
 • RM/15/2017 - přidělení bytu v domě čp. 11 v Řesanicích p. xxx
 • RM/16/2017 - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 676/2 (dle nového GP) o výměře 67 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/17/2017 - vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 657/8 (dle nového GP) o výměře 400 m2 a p.č. 657/9 (dle nového GP) o výměře 169 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/18/2017 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. 962/1 (dle nového GP) o výměře 178 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/19/2017 - pronájem pozemků p.č. 1154/12 o výměře 100 m2, p.č. 1154/4 o výměře 14 m2, p.č. 1154/1 o výměře 12 m2 a části pozemku p.č. 1156/2 o výměře cca 260 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce p. xxx
 • RM/20/2017 - Program podpory neziskových organizací v souvislosti se schváleným rozpočtem na rok 2017

SOUHLASÍ:

 • RM/21/2017 - s řešením využívání objektů bývalého špýcharu na st.p.č. 444 a stodoly na st.p.č. 460 v k.ú. Kasejovice a pozemku p.č. 503/5 v k.ú. Kasejovice

POVĚŘUJE:

 • RM/22/2017 - pana místostarostu zpracováním pravidel prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví města Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/23/2017 - žádost o územní souhlas a navrhuje část pozemku p.č. 505/57 v k.ú. Kasejovice před zahájením stavby odprodat

V Kasejovicích 25.1.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.02.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2017