Usnesení z 35. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 35. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 20. července 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 96/2005 smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. na financování dokončení přístavby a půdní vestavby v budově Základní školy v Kasejovicích.
 • 97/2005 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce tělocvičny Základní školy v Kasejovicích“ s firmou Jihospol, a.s. Strakonice.
 • 98/2005 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Kasejovicích“ s firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s.
 • 99/2005 odpověď na výzvu MF ČR k podání Žádosti o evidenci a Žádosti o registraci a o poskytnutí státní finanční podpory na akci „Vodovod Újezd u Kasejovic“ ve smyslu, že zájem Obce Kasejovice trvá s předpokládanou realizací v roce 2006.
 • 100/2005 žádosti Tělovýchovné jednoty Sokol Kasejovice o čerpání finančních prostředků z Programu na podporu neziskových organizací – fotbalový kroužek – dorost (6.500,- Kč), fotbalový kroužek – starší žáci (7.400,-Kč) a fotbalový kroužek – přípravka (7.400,- Kč).
 • 101/2005 žádost p. (***) z organizačního výboru nohejbalového turnaje v Podhůří o čerpání finančních prostředků z Programu na podporu neziskových organizací ve výši 1.500,- Kč.
 • 102/2005 žádost Základní školy Kasejovice o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v 6. třídě o 4 žáky.
 • 103/2005 návrh vedení Mateřské školy Kasejovice o uzavření provozu školy v měsíci srpnu 2005 z důvodu malého zájmu rodičů.

Bere na vědomí:

 • 104/2005 aktuální situaci ve věci jednání ohledně prodeje objektu bývalého Šumavanu a bytů v č.p. 360.
 • 105/2005 nabídku České obce sokolské Praha na odprodej pozemku p.č. 511/1 – ostatní plocha/sportoviště o výměře 6.902 m2 v k.ú. Kasejovice.
 • 106/2005 záměr České obce sokolské Praha pokácení dvou vzrostlých lip na pozemku p.č. 511/1 v k.ú. Kasejovice.
 • 107/2005 stanovisko ČSAD autobusy Plzeň k žádosti obce o časovou změnu autobusových spojů.
 • 108/2005 vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odbor dopravy k žádosti obce o úpravu železničního jízdního řádu 2005/6 – trať č. 191 Nepomuk – Blatná a zpět.
 • 109/2005 oznámení TJ Sokol Kasejovice o pořádání hudební produkce dne 30.7.2005 v rámci pouťového programu v areálu fotbalového hřiště.
 • 110/2005 informace z obce – probíhající stavební akce (oprava veřejného prostranství v úseku od č.p. 25 k č.p. 10, dodláždění chodníků na náměstí, rekonstrukce školy, výsledky výběrového řízení na rekonstrukci školy a na rekonstrukci čistírny odpadních vod, zprávu krajského úřadu o přiznání dotace na opravu místní komunikace).

Pověřuje:

 • 111/2005 paní starostku a pana dr. Červeného dalším jednáním ve věci odkoupení fotbalového hřiště od České obce sokolské Praha (viz č. j. 105/2005).
 • 112/2005 paní starostku jednáním ohledně přemístění autobusové zastávky pro školní autobusy z náměstí do prostoru hasičské zbrojnice v rámci zlepšení bezpečnosti dopravního provozu v obci.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.07.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.08.2005