USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.2.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/24/2017 - program 36. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/25/2017 - změny v rozpočtu města
 • RM/26/2017 - podání žádosti Základní školy Kasejovice o dotaci z programu Plzeňského kraje „Podpora mezinárodní spolupráce dětí a mládeže v roce 2017“
 • RM/27/2017 - návrh rozpočtu Základní školy Kasejovice na rok 2017 a výhledy rozpočtu na roky 2018 a 2019
 • RM/28/2017 - návrh rozpočtu Mateřské školy Kasejovice na rok 2017 a výhledy rozpočtu na roky 2018 a 2019
 • RM/29/2017 - pronájem pozemku p.č. 962/1 (dle nového GP) o výměře 178 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 • RM/30/2017 - ceník úhrad za zřízení věcných břemen – služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/31/2017 - se změnou územního plánu v k.ú. Polánka u Kasejovic za účelem výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 703/2
 • RM/32/2017 - s předčasným splacením zbývající částky příspěvku na výstavbu bytů č. 5 a 7 v domě čp. 184 v Kasejovicích

PROJEDNALA:

 • RM/33/2017 - nabídku k odkoupení pozemku p.č. 1166/15 v k.ú. Kasejovice o výměře 951 m2 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

STANOVUJE:

 • RM/34/2017 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice na 8.3.2017 v 18 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích s hlavními body programu: dotace Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost, žádosti o prodej pozemků v k.ú. Kasejovice, k.ú. Polánka u Kasejovic a v k.ú. Kladrubce

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/35/2017 - žádost p. xxx o pronájem částí pozemků p.č. 1276, 1256 a 1267 v k.ú. Řesanice
 • RM/36/2017 - souhlas Ministerstva pro místní rozvoj se zkrácením vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v domě čp. 184
 • RM/37/2017 - výpověď nájemní smlouvy na pozemek p.č. 1604/1 v k.ú. Kasejovice
 • RM/38/2017 - informaci společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. o vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2016

V Kasejovicích 27.2.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.03.2017