USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.10.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/187/2020 - program 36. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/188/2020 - žádost Základní školy Kasejovice o navýšení příspěvku na provoz ve výši 350 000 Kč na opravu budov školy a převod těchto finančních prostředků z „Fondu oprav a investic mateřské školy a základní školy města“ na základní školu
 • RM/189/2020 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/190/2020 - mimořádnou odměnu pro ředitelku Základní školy Kasejovice a pro ředitelku Mateřské školy Kasejovice za splnění významných a mimořádných úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu během školního roku 2019/2020
 • RM/191/2020 - pronájem pozemku parc. č. 1335/10 o výměře 15 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jeho následným prodejem p. xxx
 • RM/192/2020 - pronájem pozemku parc. č. 1352 o výměře 32 m2 a pozemku parc. č. 21 o výměře 19 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic s jejich následným prodejem p. xxx
 • RM/193/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 1535 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit prodej tohoto pozemku
 • RM/194/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 1540/1 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx a doporučuje Zastupitelstvu města Kasejovice neschválit prodej tohoto pozemku
 • RM/195/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 1335/1 o výměře 105 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx
 • RM/196/2020 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1540/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/197/2020 - Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené s p. xxx dne 15.8.2003 na pronájem části pozemku parc. č. 220/1 v k.ú. Kasejovice, kterým se prodlužuje nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
 • RM/198/2020 - výpověď nájmu z pozemku parc. č. 471/10 v k.ú. Kladrubce p. xxx
 • RM/199/2020 - Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s p. xxx dne 15.8.2018 na pronájem pozemků parc. č. 471/11 a parc. č. st. 59/1 v k.ú. Kladrubce, kterým se doba pronájmu stanovuje na dobu neurčitou od 1.1.2021 za cenu 7 Kč/m2/rok
 • RM/200/2020 - předložené návrhy nájemních smluv pro ordinace ve zdravotním středisku v Kasejovicích
 • RM/201/2020 - návrh dodatku č. Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení, uzavřené se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/202/2020 - návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IE-12-0007507, název stavby: „Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN, NN“ a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/203/2020 - podání žádostí o dotace na stavební akce „Oprava místní komunikace na parc. č. 1667/1 v k.ú. Kasejovice (ulice Úzká)“ – z programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogram „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací a „Oprava břehového opevnění rybníka Koutečský na parc. č. 1155 v k.ú. Kasejovice“ – z Ministerstva zemědělství

SOUHLASÍ:

 • RM/204/2020 - s realizací vodovodní přípojky k domu čp. 200 v Kasejovicích po předložení stanoviska KAV Starý Plzenec, a.s., s podmínkou splnění stanovených předpisů a za předpokladu, že nebude omezeno připojení domu čp. 241 a nebude narušena příjezdová komunikace k domům čp. 200 a 201 v Kasejovicích

NESCHVALUJE:

 • RM/205/2020 - pronájem pozemku parc. č. 1335/2 a parc. č. 1335/12 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx

NESOUHLASÍ:

 • RM/206/2020 - s prezentací města Kasejovice v projektu Poznávací omalovánka regionu Jižní Plzeňsko

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/207/2020 - výroční zprávu Mateřské školy Kasejovice za školní rok 2019/2020
 • RM/208/2020 - výroční zprávu Základní školy Kasejovice za školní rok 2019/2020
 • RM/209/2020 - informace ohledně zadání projektové dokumentace na veřejné osvětlení v rámci stavební akce „Kasejovice, PJ, Chloumecká a okolí, TS, VN a NN“ a plánované akce „Obytná zóna Chloumecká“
 • RM/210/2020 - informace pana místostarosty o možnosti zakoupení traktoru pro komunální služby města Kasejovice a o proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

JMENUJE:

 • RM/211/2020 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na stavební akci „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kasejovice“ ve složení: Ing. Marie Čápová, Ing. Václav Jakubčík, p. Jiří Slavíček, dva zástupci společnosti Universal Solutions, s.r.o. Písek, náhradníky členů komise jmenuje pí Miladu Myslivcovou a zástupce společnosti Universal Solutions, s.r.o. Písek

V Kasejovicích 26.10.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.11.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.11.2020