USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 36. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.8.2013 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/499/2013 - program 36. jednání Rady města Kasejovice , přítomnost pana Čestmíra Motejzíka ze společnosti Farma Oselce, a.s. u otevírání obálek s nabídkami na pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Kasejovice a Polánka u Kasejovic a změnu pořadí bodů programu
 • RM/500/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice, příjem dotace ve výši 100.000 Kč na opravu požární zbrojnice v Kasejovicích a dotace ve výši 60.000 Kč na naučnou stezku „Putování za kasejovickým zlatem“
 • RM/501/2013 - pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Kasejovice a Polánka u Kasejovic firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. za cenu 3.230,- Kč/ha/rok a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
 • RM/502/2013 - záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic a stanovuje pravidla pro pronájem (viz seznam pozemků v příloze)
 • RM/503/2013 - členy a náhradníky hodnotící komise pro otevírání obálek a posuzování nabídek na nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Kasejovice“: členové – Ing. Marie Čápová, Bc. Václav Jakubčík, Václav Kalbáč, Karel Fiala, Milan Korejček; náhradníci – MVDr. Václav Červený, Eva Chárová, Josef Cigler, Zdeňka Kučerová, Ilona Sudová
 • RM/504/2013 - cenovou nabídku firmy STAFIS-KT, s.r.o., Pačejov na akci „Oprava požární zbrojnice v Kasejovicích“ za cenu 263.212,- Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
 • RM/505/2013 - pronájem pozemku parc. č. 1153/2 o výměře 355 m2 v k.ú. Kasejovice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za cenu 3,- Kč/m2/ rok paní Ivaně Rubášové, bytem Kasejovice a pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
 • RM/506/2013 - záměr prodeje pozemků parc. č. 1604/21 o výměře 94 m2 a parc. č. 1604/22 o výměře 35 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/507/2013 - záměr prodeje pozemku parc. č. 685 o výměře 232 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/508/2013 - „Smlouvu o spolupráci“ uzavřenou s firmou Seznam.cz, a.s., na propagaci města a pověřuje starostku jejím podpisem
 • RM/509/2013 - „Smlouvu o výpůjčce“ a „Smlouvu o smlouvě budoucí kupní“ uzavřenou v rámci projektu „Nákup kontejnerů pro objemný odpad“ se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje a pověřuje starostku jejich podpisem
 • RM/510/2013 - termín schůze Zastupitelstva města Kasejovice na 12.9.2013 v Chloumku a hlavní body programu (změny v rozpočtu, schválení žádosti města o realizaci polních cest v k.ú. Polánka u Kasejovic)
 • RM/511/2013 - dorovnání hranic pozemku parc. č. 4/1 v k.ú. Chloumek
 • RM/512/2013 - záměr pronájmu pozemků parc. č. 245/8 o výměře 562 m2 a parc. č. 281 o výměře 149 m2 v k.ú. Podhůří u Nepomuka
 • RM/513/2013 - žádost p. Petra Rozkovce, bytem Záboří o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/514/2013 - záměr směny pozemků:
  • část pozemku parc. č. 962 v k.ú. Chloumek v majetku Města Kasejovice (dle vyznačení v katastrální mapě a současného oplocení) za pozemek parc. č. 649/3 o výměře 45 m2 v k.ú. Chloumek v majetku Josefa a Michaely Křištových + do- platek
  • část pozemku parc. č. 659/1 v k.ú. Chloumek v majetku Města Kasejovice (dle vyznačení v katastrální mapě) za pozemek parc. č. 649/4 o výměře 65 m2 v k.ú. Chloumek v majetku p. Josefa Hlíny
 • RM/515/2013 - žádost p. Milana Šmída z Podhůří o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z Programu podpory neziskových organizací na pořádání 23. ročníku nohejbalového turnaje „Memoriál Josefa Smrčky“ v Podhůří
 • RM/516/2013 - žádost pí Miloslavy Pohankové z Polánky na pronájem části pozemku parc. č. 645/1 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou (30.8.2013 – - 27.9.2013) za účelem přistavení kontejneru na výkup jablek
 • RM/517/2013 - projektantku Alenu Vochovou pro výkon technického dozoru na stavbě „Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice“ za cenu 87.000 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/518/2013 - informaci o požadavku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje na vybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice
 • RM/519/2013 - stanovisko k odkoupení bývalé vodárny u nádraží na st. p. 402 v k.ú. Kasejovice od Správy železniční dopravní cesty, s.o., Praha

V Kasejovicích 26.8.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.09.2013