USNESENÍ z 36. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 36. schůze Rady města Kasejovice konané dne 28. května 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schválilaí:

 • 389/2009 změny v rozpočtu města č. 5/2009, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • 390/2009 žádost paní (***), bytem Řesanice o prodloužení nájemní smlouvy na byt v Řesanicích v č. p. 11 o dva roky
 • 391/2009 záměr pronájmu části pozemku č. 1212/1 v k. ú. Řesanice
 • 392/2009 finanční příspěvky z Programu přímé podpory neziskových organizací:
  • ve výši 26 000 Kč TJ Sokol Kasejovice na činnost fotbalového oddílu mini přípravky (5 600 Kč), starší přípravky (6 500 Kč), žáků (7 700 Kč) a dorostu (6 200 Kč) s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
  • ve výši 9 500 Kč HBC Kasejovice na činnost hokejbalového klubu s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
  • ve výši 10 000 Kč ZO ČSCH Kasejovice na uspořádání 32. okresní výstavy drobného zvířectva a údržbu areálu a venkovních prostor s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
 • 393/2009 finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na uspořádání oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Řesanicích
 • 394/2009 žádost Rally klubu historických automobilů v AČR o uspořádání IX. IC WEST nostalgie historic rallye dne 27.9. 2009
 • 395/2009 žádost o povolení provozu letního tábora ve dnech 4.7. až 18.7. 2009 za Přebudovským rybníkem

Rozhodla:

 • 396/2009 vyhlásit konkurzní řízení na obsazení ředitele Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň - jih, příspěvkové organizace. Náležitosti vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005, o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou součástí návrhu usnesení

Pověřila:

 • 397/2009 starostku města nominací členů komise konkurzního řízení ve složení starostka, místostarosta města, jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, jeden odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, jeden pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, jeden školní inspektor České školní inspekce
 • 398/2009 starostku města a dva radní koupí vhodného zahradního traktoru pro potřeby města a to výběrem z následujících značek: John Deer, Honda, Starjet, Mountfield. Rozhodující bude 50 % cena, dále dostupnost servisu, dobré reference, případně dodání příslušenství

Vzala na vědomí:

 • 399/2009 zprávu ředitelky Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň - jih, příspěvkové organizace o vzdání se funkce ředitelky
 • 400/2009 žádost Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce o finanční příspěvek na oslavy 110. výročí založení sboru s tím, že žádá o doložení nákladů účtenkami
 • 401/2009 žádost Josefa Šimáněho o řešení dopravní situace v Kasejovicích s tím, že bude jednáno o umístění informativní tabule, jenž měří rychlost
 • 402/2009 nabídku o prezentaci města Kasejovice

V Kasejovicích dne 28.05.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.06.2009