USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27.3.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/41/2017 - program 38. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/42/2017 - změny v rozpočtu města
 • RM/43/2017 - postup při realizaci majetku v intravilánu města Kasejovice a jeho částí
 • RM/44/2017 - záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1335/1 o výměře 20 m2, parc.č. 1335/4 o výměře 5 m2 a parc.č. 1346 o výměře 10 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/45/2017 - pronájmu pozemků parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2, parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice
 • RM/46/2017 - pronájem pozemku parc.č. 1770 o výměře 48 m2 v k.ú. Kasejovice p. xxx za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s úhradou nájemného zpětně za 3 roky
 • RM/47/2017 - záměr směny pozemku parc.č. 753 o výměře 4 837 m2 v k.ú. Kasejovice v majetku města Kasejovice za pozemek parc.č. 644/1 o výměře 5 000 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic v majetku p. Františka Ledviny
 • RM/48/2017 - dodatky ke smlouvám o dílo na údržbu veřejného prostranství uzavřenými se Sbory dobrovolných hasičů Chloumek, Řesanice a Újezd u Kasejovic a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/49/2017 - žádost Římskokatolické farnosti Kasejovice o poskytnutí programové dotace z „Programu podpory neziskových organizací 2017“ na práci s mládeží ve výši 13 000 Kč na projekt „Katechismus kreativním způsobem“ a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/50/2017 - žádost Římskokatolické farnosti Kotouň o poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč na opravu střechy kostela v Řesanicích a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/51/2017 - s doplněním smlouvy s pojišťovnou Uniqa v souvislosti s pojištěním pracovníků přijatých na veřejnou službu a pověřuje paní starostku k podpisu

BERE NA VĚDOMÍ:

 • M/52/2017 - žádost p. xxx o prodej části pozemku parc.č. 920/1 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/53/2017 - žádost firmy Klima Kasejovice, s.r.o. o finanční spoluúčast města na opravě příjezdové komunikace k areálu firmy a pověřuje paní starostku k jednání
 • RM/54/2017 - informaci o žádosti p. xxx o schválení změny územního plánu v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/55/2017 - předání záležitosti ohledně pozemku st.p.č. 76/2 v k.ú. Kladrubce právnímu zástupci města
 • RM/56/2017 - nabídku firma Tomáš Hora, s.r.o. Praha na zhotovení nového leteckého snímku Kasejovic

NEDOPORUČUJE:

 • RM/57/2017 - prodej, pronájem a směnu pozemků v k.ú. Kasejovice - dle nového GP parc.č. 228/7 o výměře 11 m2, parc.č. 228/8 o výměře 13 m2, parc.č. 1547/24 o výměře 2 m2 a parc.č. 1623/4 o výměře 3 m2

JMENUJE:

 • RM/58/2017 - komisi pro otevírání a posuzování nabídek na akce „Kasejovice – oprava místní komunikace“, Kasejovice – oprava místní komunikace k domu s pečovatelskou službou“ a „Kasejovice – oprava místní komunikace k čistírně odpadních vod“ ve složení Ing. Marie Čápová, Karel Suda, Josef Viktora

V Kasejovicích 27.3.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.04.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.04.2017