USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.11.2020 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/215/2020 - program 38. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/216/2020 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Mateřské školy Kasejovice k 31.12.2020
 • RM/217/2020 - inventarizační komisi pro provedení inventur majetku Základní školy Kasejovice k 31.12.2020
 • RM/218/2020 - mimořádné odměny ředitelkám Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za organizaci školy během koronavirové pandemie v r. 2020
 • RM/219/2020 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/220/2020 - pronájem části pozemku parc. č. 1540/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic p. xxx
 • RM/221/2020 - vyhlášení záměru prodeje pozemků dle nového geometrického plánu parc. č. 1540/3, 1540/4, 1540/6, 1540/7 a 1540/8 v k.ú. Chloumek u Kasejovic za účelem výstavby chat
 • RM/222/2020 - žádost p. o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/223/2020 - žádost p. xxx o povolení zaplacení dlužné částky za nájemné a služby formou splátkového kalendáře
 • RM/224/2020 - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0012941/VB/01 se společností ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/225/2020 - prodloužení smlouvy s firmou Rumpold-P, s.r.o. Sušice na svoz a likvidaci komunálního odpadu a doporučuje zvýšení místního poplatku za svoz odpadu ze 420 Kč na 500 Kč

SOUHLASÍ:

 • RM/226/2020 - s návrhem složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2020

DOPORUČUJE:

 • RM/227/2020 - Zastupitelstvu města Kasejovice ke schválení návrh rozpočtu města Kasejovice na rok 2021

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/228/2020 - kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2021
 • RM/229/2020 - informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kasejovice“
 • RM/230/2020 - návrh Smlouvy o smlouvě budoucí a realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120077257 s ČEZ Distribuce, a.s.

STANOVUJE:

 • RM/231/2020 - termín příštího jednání Zastupitelstva města Kasejovice v kulturním centru v Kasejovicích na 16.12.2020 s hlavními body programu: rozpočet města Kasejovice na rok 2021, prodej pozemků, vyhláška o místním poplatku za svoz odpadu

V Kasejovicích 30.11.2020

Ing. Marie Čápová, starostka
Ing. Václav Jakubčík, místostarosta
Milada Myslivcová, členka rady
Antonín Řehoř, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.12.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.12.2020