USNESENÍ z 38. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 38. schůze Rady města Kasejovice konané dne 25. června 2009 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schválila:

 • 422/2009 změny v rozpočtu města č. 6/2009
 • 408/2009 platové výměry ředitelů Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice s platností od 1.6. 2009
 • 409/2009 žádost Základní školy Kasejovice o povolení nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 470 950 Kč a dlouhodobého nehmotného majetku – softwaru v celkové výši 135 000 Kč z projektu „Poznáváme svůj kraj“
 • 410/2009 odměny ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice z rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
 • 411/2009 prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 11 v Řesanicích nájemníkům: (***), (***), (***) na dva roky.
 • 412/2009 - pronájem části pozemku č. 1212/1 v k. ú. Řesanice Jiřímu Panuškovi, bytem Plzeň za 100 Kč za rok s tím, že pozemek nebude oplocen a bude udržován
 • 413/2009 finanční příspěvek SDH Kladrubce z Programu přímé podpory neziskových organizací ve výši 3000 Kč na uspořádání pouťového fotbalového turnaje s tím, že bude dodržen účel a čerpání doloženo účtenkami
 • 414/2009 finanční příspěvek SDH Kladrubce ve výši 5 000 Kč na proběhlé oslavy 110. výročí založení sboru
 • 415/2009 cenu za projektovou dokumentaci na chodník – Nádražní ulice – školní areál v Kasejovicích od Silnic Nepomuk s. r. o.

Vzala na vědomí:

 • 416/2009 oznámení o uzavření školní družiny při Základní škole Kasejovice v červenci a srpnu 2009
 • 417/2009 oznámení o provozu Mateřské školy Kasejovice v červenci 2009 a uzavření v srpnu 2009
 • 418/2009 žádosti firmy Bevar s. r. o. o vyjádření k plánované výstavbě výrobny bioplynu a kompostárny v areálu firmy Bevar s. r. o. v Kasejovicích s tím, že Rada města Kasejovice požaduje podrobnější informace ohledně plánovaného záměru

Jmenovala:

 • 419/2009 komisi pro výběr dodavatelské stavby „Areál volnočasových aktivit dětí a mládeže–dokončení víceúčelových hřišť v Kasejovicích“ ve složení: Stanislav Chára, Zdeňka Kučerová, Marie Čápová

Odmítá stanovisko:

 • 420/2009 akciové společnosti Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, že navýšení ukazatele CHSK v ČOV v Kasejovicích způsobují povrchové vody

Pověřila:

 • 421/2009 starostku města vyhledáním odborníka z oblasti znečišťování vod ČOV

V Kasejovicích dne 25.6.2009

Bc.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Václav KALBÁČ, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 25.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.07.2009