USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26. 4. 2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/59/2017 - program 39. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/60/2017 - pronájem částí pozemků parc.č. 1335/1 o výměře 20 m2, parc.č. 1335/4 o výměře 5 m2 a parc.č. 1346 o výměře 10 m2 v k.ú. Újezd u Kasejovic p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s úhradou nájemného zpětně za 3 roky a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
  • RM/61/2017 - pronájem pozemků parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2, parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice p. xxx za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s úhradou nájemného zpětně za 3 roky a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
  • RM/62/2017 - návrh Základní školy Kasejovice na ocenění žáků za mimořádné výsledky a reprezentaci školy ve školním roce 2016/2017
  • RM/63/2017 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1594/3 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Kasejovice za účelem uskladnění dříví
  • RM/64/2017 - žádost Junáka Plzeň, 23. oddílu Severka o povolení pořádání skautského tábora v Přebudově

SOUHLASÍ:

  • RM/65/2017 - se zřízením věcného břemene – práva zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby gravitační dešťové stoky přes pozemek st. parc. č. 154 v k.ú. Kasejovice ve vlastnictví p. Martina Kubaře

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/66/2017 - informace o podání přihlášky do soutěže Vesnice roku, o neplacení nájemného za byt v domě čp. 11 v Řesanicích a o jednání ve věci užívání pozemku parc.č. 503/2 v k.ú. Kasejovice v areálu bývalého špýcharu

V Kasejovicích 26.4.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.05.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.05.2017